Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2024-015

02 Ocak 2024

 

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDA 1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DEĞİŞİKLİKLER                                                                 

  1. GİRİŞ:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)‘nun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan uyumlu mükellef vergi indirimi uygulamasında indirim tutarının bir üst sınırı olup, bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkilidir.

Diğer taraftan GVK’nın mükerrer 123 üncü maddesine göre; bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

  1. YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN MAKTU HAD VE TUTARLAR:

Bilindiği gibi 554 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2023 yılına ait yeniden değerleme oranı %58,46 olarak ilan edilmiştir.

Cumhurbaşkanınca 2024 yılına ilişkin bir belirleme yapılmadığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) (Tebliğ) ile 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak had ve miktarları, bir önceki yıl için geçerli olan tutarları yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle aşağıdaki gibi belirlemiş bulunmaktadır.