Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2024-008

02 Ocak 2024

2024 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ AZAMİ TUTARI

(68 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasına göre Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), her takvim yılı başından geçerli olmak üzere; önceki yılda uygulanan tutarların, önceki yıl için tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanmaktadır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10 kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmamaktadır.

Öte yandan, Kanunun 14’üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

“Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800.000,00 YTL’ yi aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” 

hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı, 2023 yılı için geçerli yeniden değerleme oranını 556 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile %58,46 olarak ilan etmiştir.

Buna göre, Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılmıştır. 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar 68 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği[1] ekindeki (1) sayılı tabloda yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kanunun 14’üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ve 2023 yılında 10.732.371,80 TL olarak uygulanmış bulunan üst sınır da yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 17.006.516,30 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 2024 yılında düzenlenecek her bir kâğıttan alınacak damga vergisinin tutarı 17.006.516,30 TL’yi aşamayacaktır.

 


[1] 30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.