Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-099

29 Kasım 2023

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA GÜMRÜKTE ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILDI

I.GÜMRÜKTE ÖDENEN KDV’NİN MATRAHI VE GENEL AÇIKLAMA

Bilindiği üzere KDV Kanunu Madde 21 uyarınca ithalatta verginin matrahı;

  • İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
  • İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
  • Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı

gibi ödemelerden oluşmaktadır.

KDV Kanunu 29/1-b uyarınca mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den faaliyetlerine ilişkin ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirebilmektedirler.

KDV Kanunu Madde 36 uyarınca Cumhurbaşkanı indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye, süresi içinde iadesi talep edilmeyen ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân vermeye, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkilidir.

II.İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA GÜMRÜKTE ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİM HAKKI KALDIRILMIŞTIR

24.11.2023 tarihli ve 32329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında gümrükte ödenen KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Bu Karar yayım tarihi olan 24.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;

  • İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar nedeniyle ödenen KDV’nin,
  • İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler dolayısıyla ödenen KDV’nin,
  • Bahse konu yukarıda yer alan tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin

indirim hakkı kaldırılmıştır.

Yukarıdaki kapsama girmekle birlikte, bu tutarlara tekabül etmeyen ithalat bedellerine ilişkin gümrükte ödenen KDV’nin KDVK Madde 29/1-b uyarınca KDV mükelleflerince indirim uygulaması devam etmektedir.

İthalatta hangi işlemlerin indirim yasağı kapsamına girdiğinin doğru tespiti ve haksız KDV indirimi yaparak vergi kaybına neden olunmaması için gerek Gümrük ve gerekse Gelir İdaresinin görüş ve açıklamalarının dikkatle takip edilmesini, uygulama yapmadan önce mutlaka gümrük müşavirinize de danışılmasını tavsiye ediyoruz.

III.İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA TABİ MALLARDA KDV İNDİRMİ YASAĞININ KAPSAMI

İthalatta gözetim uygulamasına tabi mallarda gümrük beyannamesinde beyan edilen;

  • Gözetim farkına isabet eden KDV ile,
  • Gözetim farkı nedeniyle ödenen gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük gibi diğer vergilere isabet eden KDV

24.11.2023 tarihinden itibaren artık indirim konusu yapılamayacaktır.

İthalatta gözetim uygulaması 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar, 95/6815 sayılı Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve bu kararlara bağlı ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında yürütülmektedir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerle, gümrük kıymeti belli bir kıymetin alında olan tebliğ kapsamı eşya için gözetim belgesi olmadan ithalatın yapılabilmesi bakımından eşya kıymetinin Tebliğde belirtilen kıymete yükseltilmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Çok sayıda eşya 2003/20, 2004/2,3,12,14,15,17,18,20,

2005/2,3,4,9,12,14,17, 2006/2,7,11,13,16,17,18,19,21, 2007/1,4,7,9,10,11,13,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,31,32, 2008/1,2,11,12,13,14,15,16,19, 2009/3,4,7,9,11, 2010/4,6, 2011/8,9,10, 2012/1,2,5,7, 2013/1,5,7,10,11,12,13, 2014/1,2,3, 2015/1,3,5,7,8, 2016/1,4,6, 2017/1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 2018/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 2019/2,4,5,6,7,8,9,10, 2020/1,2,4,5,6,7,8, 2022/2,3,4,5, 2023/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

sayılı Tebliğlerle belirtilen kapsamda bulunmaktadır.  

IV.İTHALATTA KORUNMA VE HAKSIZ REKABET UYGULAMASINA TABİ MALLARDA KDV İNDİRİMİ YASAĞININ KAPSAMI

7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre;

  • İthalatta korunma önlemi mevzuatı kapsamında korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler ile her türlü vergi, resim, harç ve paylar, tıklayınız.)
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkındaki mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile her türlü vergi, resim, harç ve paylar tıklayınız.)

kapsamında ödenen KDV 24.11.2023 tarihinden itibaren indirim konusu yapılamayacaktır.

İthalatta Korunma Önlemleri, 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 95/6525 sayılı Karar ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karara göre yürütülmektedir. İndirim konusu yapılamayacak KDV’nin, Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 2004/7305 sayılı Karar kapsamında korunma önlemi olarak tahsil edilen gümrük vergileri ve ek mali mükellefiyetler olduğu anlaşılmaktadır. Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2021/3192, 2021/3472, 2021/4247, 2021/4412, 2021/4824, 2022/6221, 2023/7615, 2022/5880 sayılı Kararlar bu kapsamdadır. Ancak, tereddütlerin giderilmesi bakımından ayrıca resmi bir teyide ihtiyaç bulunmaktadır.

V.KDV MÜKELLEFLERİNCE İNDİRİM KONUSU YAPILAMAYAN KDV’NİN GİDER YAZILIP YAZILAMAYACAĞI

KDV Kanununun 58 inci maddesi gereğince, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu nedenle indirimi mümkün bulunmayan KDV’nin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde VUK hükümlerine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceğini düşünüyoruz.

Vergi Usul Kanununun 262 inci maddesine 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 7338 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca, iktisadi kıymetin (emtia hariç) iktisap edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olan özel tüketim vergisi, indirilemeyecek katma değer vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile kaynak kullanımını destekleme fonunu maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

Buna göre, emtia (stoklar) ile ilgili indirilemeyen KDV’nin stokların maliyetine dahil edilmesi zorunludur. Bunlar satışa bağlı olarak satılan mal maliyetinin içinde kazancı düşürecek ve vergi matrahını bu yolla etkileyecektir. Diğer iktisadi kıymetlerde (makine teçhizat vs.) ise serbesti devam ettiğinden bunlarla ilgili indirilemeyen KDV isteğe bağlı olarak gider veya maliyet olarak dikkate alınabilecektir.

Saygılarımızla.