Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2023-080

30 Kasım 2023

KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZLİ MEYDANA GELEN DEPREM AFETİ NEDENİYLE ERTELEME HAKKINDA SGK GENEL YAZISI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 30/11/2023 tarihli “Kahramanmaraş İli Merkezli Meydana Gelen Deprem Afeti Nedeniyle Erteleme” konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Yazı’ya göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/11/2023 günü sonu itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 30/04/2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

 • 06/02/2023 ila 30/04/2024 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasının,
 • 06/02/2023 ila 30/04/2024 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, işyeri kayıt ve belgelerinin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının,
 • 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait prim borçlarının (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ,2024 yılı Ocak, Şubat ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/05/2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Aralık dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/05/2024 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,
 • 06/02/2023 ila 26/04/2024 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasının,
 • Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 31/05/2024 borç sorgu tarihli düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesinin,
 • Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmamasının,
 • Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/04/2024 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/05/2024 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasının,
 • Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre afet öncesi açılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmemesi, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasının,
 • Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasının,
 • Gerçek kişi olmak (şirket ortağı veya tüzel kişi yöneticisi ya da gerçek kişi işveren) ve 06/02/2023 tarihinden önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ikamet ediyor olmak şartıyla erteleme kapsamı dışında kalan sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından bu kişiler hakkında erteleme süresince hak ve alacak haczi (e-mevduat, gelir, aylık, ücret vb.) uygulanmamasının ve araçlarına yakalama şerhi konulmamasının,
 • Erteleme kapsamındaki borçların, 02/09/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil)(31/08/2024 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) başvuru yapılması şartı ile 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla tecil ve taksitlendirilmesinin,
 • Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/05/2024 olanlar için son ödeme tarihinin 31/05/2024 olarak dikkate alınmasının,
 • Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 31/05/2024 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31/05/2024 olarak kabul edilmesinin,
 • Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30/04/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 31/05/2024 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesinin,
 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06/02/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/05/2024 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/05/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılmasının,

uygun olacağı karar altına alınmış olup belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 31/07/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu ( 31/08/2024 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02/09/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

Söz Konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.