İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik İnceleme Çalışmaları

Şirket satın alma ve satışlarında hedef şirketin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan risklerinin tespiti önem taşımaktadır. Diğer taraftan, böyle bir alım veya satım işlemi olmasa bile, şirket yönetimleri mevcut durum ve riskin tespiti amacıyla inceleme çalışmaları talep edebilmektedir. 

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında yaptığımız due diligence çalışmalarıyla, çalışma hayatına yönelik risklerin tespiti ve kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Hazırladığımız revizyon raporuyla çalışmalarımızı somutlaştırarak, şirketin mevcut uygulamalarıyla mevzuatın öngördüğü uygulamaları karşılaştırarak şirket yönetimiyle paylaşıyoruz.

Bu kapsamda, aşağıdaki konularda ve ilgili mevzuata göre due diligence çalışmaları yapıyoruz:

  • 4857 sayılı İş Kanunu,
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
  • İnsan kaynakları uygulamaları,
  • Personel ve özlük işleri uygulamaları,
  • Asıl işveren-alt işveren uygulamaları.