Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-055

03 Haziran 2022

MAL VE HİZMETLERİN ALINMASI, SATILMASI VEYA KİRALANMASINA ARACILIK EDENLERE BU İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

31.5.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 538 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak Tebliğde belirtilen bilgileri düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

 

  1. DÜZENLEME KAPSAMINDA BILDIRILECEK BILGILER

 

Yapılan düzenlemeye göre taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

 

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

 

 

 

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

 

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

 

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

 

elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

 

Diğer taraftan; verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, ilan sahibi tarafından mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur. İlan sahibinden alınacak olan bu bilgilerde yine Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecektir.

 

  1. VERILECEK BILGILERE İLIŞKIN FORMAT VE BILGI VERME DÖNEMI

 

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Başkanlığa bildirilecektir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ilk aşamada gayrimenkul ve motorlu taşıt ilanları ile günübirlik kiralama ilanlarında bildirime konu edilecek bilgilerin taslak versiyonlarını yayınlamıştır. 

 

Söz konusu taslaklara https://btrans.gib.gov.tr/sidebtrans/loginbtrans.html adresinden ulaşılabilir.

 

Kapsama giren bilgiler aylık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan Tebliğin Geçici 1’inci maddesi ile ilk bildirimin nasıl yapılacağına ilişkin geçiş düzenlemesi yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre;  Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine (31.07.2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar yapmak zorundadırlar.

 

Yine aynı maddede; Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31.08.2022 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 

 

Geçici 1’inci madde kapsamında bildirimlerin yapılabilmesi için ilan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesinin gerekmesi halinde bu durum ilan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacak ve bu duyuruya rağmen bildirilmesi zorunlu olan bilgilerini tamamlamayanlar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.

 

  1. ZORUNLULUKLARA UYMAYANLARA UYGULANACAK CEZA

 

İlan verenler, ilana aracılık edenlere; ilana aracılık edenler ise Gelir İdaresi Başkanlığına söz konusu bilgileri belirtilen formata uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

 

Bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile getirilen zorunluluklara uymayan kişilere Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355’inci maddesinde yazılı cezalardan kişinin durumuna uygun olanı kesilecektir.

 

Saygılarımızla.