Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-030 (EK 2)

20 Şubat 2022

2021 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Hisse Senetlerinin (MKYO Hariç)

Alım -Satım Kazançları (İMKB’de işlem gören aracı kuruluş varantları dahil)

 

1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş olanlar

 

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 Oran: % 0

 

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

 

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.

 

Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. Alışla satış arasındaki sürede Yİ-ÜFE’de %10 veya üzerinde artış olursa, iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

Oran: % 0

 

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

2 yıldan fazla elde tutulan anonim şirket hissesi satışları vergiye tabi değil. İvazsız elde edilenlerin satışında vergi yok.

 

2 yıllık süre içerisinde elde edilen alım satım kazancı münferit beyanname ile beyan edilir. GVK Mük.80. maddede yer alan şartların mevcudiyeti halinde kur artışından doğan kazançlar hesaplanmaz.

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 Oran: % 0

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

Kurumlar vergisine tabi. KVK 5/1-e’de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75’i vergiden müstesna.

 

 

1. İMKB’de İşlem Gören:

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 Oran: % 0

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İMKB’de İşlem Görmeyen:

 

Stopaja tabi değil.

 

Kurumlar vergisine tabi. Kazanç işyeri veya daimi temsilci kanalıyla elde ediliyorsa, KVK 5/1-e’de belirtilen şartların sağlanması halinde kazancın %75’i vergiden müstesna.

 

Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kazancın ana merkeze aktarılan kısmı  % 15 (22/12/2021’den itibaren %10) stopaja tabi.

 

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinin

Alım -Satım Kazançları

 

 

 

1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilmiş olanlar

 

 

Stopaja tabidir.(1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

Oran: % 10

 

 

Stopaja tabi tutulmuş olan bu kazançlar için beyanname verilmez. Ancak istenirse ihtiyari beyanda bulunulabilir.

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

Oran: % 10

 

 

Stopaja tabi tutulmuş olan bu kazançlar için beyanname verilmez. Ancak istenirse ihtiyari beyanda bulunulabilir.

 

1 yıldan fazla elde tutulmuş hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir.

 

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 

 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenlerde stopaj oranı % 0; diğerlerinde % 10

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir, mahsup fazlasının iadesi mümkündür.

 

 

Stopaja tabidir. (1 yıldan fazla süreyle elde tutulanlar stopaja tabi değil.)

 

 

 

 

Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere benzer nitelikteki yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlara benzer yabancı fonlar, münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar tarafından elde edilenlerde stopaj oranı % 0; diğerlerinde % 10

 

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Hisse Senedi Kar Payları

 

(MKYO ve GYO Hariç)

 

Dağıtılan kar payları üzerinden dağıtımı yapan kurum tarafından %15 (22/12/2021’den itibaren %10) stopaj yapılır. (1998 yılı öncesi tüm kazançlar ile 1.1.1999 – 31.12.2002 arasındaki istisna kaynaklı kazançların dağıtımında stopaj yapılmaz.)

 

Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü gelirinin (stopaj öncesi brüt tutarının) yarısının varsa beyana tabi diğer gelirler ile birlikte toplam tutarının 2021 yılı için geçerli olan 53.000 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir.

 

Yapılan stopajın tamamı (istisnaya isabet eden dahil) hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen kısmın iadesi mümkündür.

Kar payının kaynağını 1998 ve önceki yıllara ilişkin karlar oluşturuyorsa, kar paylarının tamamı gelir vergisinden müstesnadır.1999-2002 dönemlerinden elde edilen kurumlar vergisinden müstesna gelirler ile GVK’nun geçici 61’inci maddesi uyarınca % 19,8 oranında stopaja tabi tutulmuş yatırım indirimi kaynaklı kazançların dağıtılması sonucunda elde edilen kar paylarında, ele geçen kar payının net tutarına bu tutarın1/9’u eklenerek bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirin beyanı halinde beyan edilen tutarın 1/5’i hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.

 

Bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılan kar payları vergiye tabi değildir.

 

Dağıtılan kar payları üzerinden dağıtımı yapan kurum tarafından %15 (22/12/2021’den itibaren %10) stopaj yapılır. (1998 yılı öncesi tüm kazançlar ile 1.1.1999 – 31.12.2002 arasındaki istisna kaynaklı kazançların ve GVK’nun geçici 61’inci maddesi uyarınca % 19,8 oranında stopaja tabi tutulmuş yatırım indirimi kaynaklı kazançların dağıtımında stopaj yapılmaz.)

 

 

 

 

 

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

Stopaja tabi değildir.

 

 

 

 

 

 

 

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları kurumlar vergisinden müstesnadır. (İştirak kazançları istisnası)

 

Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları kurumlar vergisinden müstesnadır. (1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) da istisna edilmiştir. Diğer yatırım ortaklıklarının kar payları bu istisnadan yararlanamaz.)

 

Türkiye’de şube ya da daimi temsilcisi varsa stopaj yok. Diğer hallerde kar dağıtımı yapan kurum tarafından dağıtılan kar payları üzerinden %15 (22/12/2021’den itibaren %10) stopaj yapılır. (1998 yılı öncesi tüm kazançlar ile 1.1.1999 – 31.12.2002 arasındaki istisna kaynaklı kazançların ve GVK’nun geçici 61’inci maddesi uyarınca % 19,8 oranında stopaja tabi tutulmuş yatırım indirimi kaynaklı kazançların dağıtımında stopaj yapılmaz.)

 

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Hisse Senetlerine ve Hisse Senedi Endekslerine Dayalı Olup İMKB’de İşlem Gören Aracı Kurum Varantlarının Alım Satım Kazançları

 

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 0

 

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 0

 

Stopaja tabi tutulmuş sayılan bu kazançlar için beyanname verilmez.

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 0

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 0

 

Beyan edilmez.

 

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Kar Payları

 

 

Kar dağıtımı yapan kurum tarafından kar dağıtım stopajı yapılmaz. Menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kurumlar vergisinden müstesna portföy kazançları ortaklık bünyesinde % 0 oranında stopaja tabidir.

 

 

Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü gelirinin yarısının varsa beyana tabi diğer gelirler ile birlikte toplam tutarının 2021 yılı için geçerli olan 53.000 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir.

 

Bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılan kar payları vergiye tabi değildir.

 

 

Kar dağıtımı yapan kurum tarafından kar dağıtım stopajı yapılmaz. Menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kurumlar vergisinden müstesna portföy kazançları ortaklık bünyesinde % 0 oranında stopaja tabidir.

 

 

Beyan edilmez.

 

 

Kar dağıtımı yapan kurum tarafından kar dağıtım stopajı yapılmaz. Menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kurumlar vergisinden müstesna portföy kazançları ortaklık bünyesinde % 0 oranında stopaja tabidir.

 

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

 

Kar dağıtımı yapan kurum tarafından kar dağıtım stopajı yapılmaz. Menkul ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kurumlar vergisinden müstesna portföy kazançları ortaklık bünyesinde % 0 oranında stopaja tabidir.

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Borsa Yatırım Fonları

Katılım Belgelerinin Alım Satım Kazançları

 

Stopaja tabidir.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde edilenlerde %10

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyari beyanda bulunulabilir.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Stopaja tabidir.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde edilenlerde %10

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyari beyanda bulunulabilir.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

Stopaja tabidir.

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar için % 0; diğer kurumların hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde ettiği kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde ettiklerinde ise %10 oranı geçerlidir.

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir, mahsup fazlasının iadesi mümkündür.

Stopaja tabidir.

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yabancı kurumların kazançları için % 0; diğer kurumların hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde ettiği kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde ettiklerinde ise %10 oranı geçerlidir.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgelerinden Elde Edilen Kar Payları

Stopaja tabidir.

 

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde edilenlerde %10

 

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) stopaj %0 olarak uygulanır.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlananlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez.

Stopaja tabidir.

 

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde edilenlerde %10

 

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) stopaj %0 olarak uygulanır.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlananlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez.

Stopaja tabidir.

 

23.12.2020-31.12.2021 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) stopaj %0 olarak uygulanır.

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlarda %0; diğer kurumların hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde ettiği kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde ettiklerinde ise %10 oranı uygulanır. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlananlar üzerinden stopaj yapılmaz.

 

 

 

 

 

 

Kurumlar Vergisine tabidir. (1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) da istisna edilmiştir. Diğer yatırım ortaklıklarının kar payları bu istisnadan yararlanamaz.)

Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir, mahsup fazlası iade edilir.

Stopaja tabidir.

 

23.12.2020-31.12.2021 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) stopaj %0 olarak uygulanır.

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yabancı kurumların kazançları için %0; diğer kurumların hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde ettiği kazançlarda %0, diğer fonların katılma belgelerinden elde ettiklerinde ise %10 oranı uygulanır. Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

 

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlananlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez.

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

 

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Alım Satım Kazançları

 

 

1.1.2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen (İktisap Tarihi Önemli değil)

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0, diğerlerinde % 10

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyari beyanname verilebilir. Beyan halinde uygulanacak vergi oranı altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 diğerlerinde % 10’dur.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0, diğerlerinde % 10

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyari beyanname verilebilir. Beyan halinde uygulanacak vergi oranı altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 diğerlerinde % 10’dur.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar ile altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 oranında, diğer kurumların elde ettikleri kazançlar  %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyana tabidir.

 

Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

 

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yabancı kurumların kazançları ile altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0; diğer kurumların elde ettikleri kazançlar %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faiz Gelirleri

 

 

1.1.2006 tarihinden itibaren ihraç edilen

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0, diğerlerinde % 10

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: Altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0, diğerlerinde % 10

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

 

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar ile altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 oranında, diğer kurumların elde ettikleri kazançlar  %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyana tabidir.

 

Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

 

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yabancı kurumların gelirleri ile altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 ; diğer kurumların elde ettikleri gelirler  %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Özel Sektör Tahvili Alım Satım Kazançları

 

1.1.2006 tarihinden sonra yurt içinde ihraç edilen

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 10 *

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyarı beyanname verilebilir. Beyan halinde uygulanacak vergi oranı % 10’dur.

 

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 10 *

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyarı beyanname verilebilir. Beyan halinde uygulanacak vergi oranı % 10’dur.

 

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar %0 oranında, diğer kurumların elde ettikleri kazançlar %10 oranında stopaja tabidir. *

 

Beyana tabidir.

 

Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yabancı kurumların kazançları %0; diğer kurumların elde ettikleri gelirler %10 oranında stopaja tabidir.*

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

 

Özel Sektör Tahvili Faiz Geliri

 

1.1.2006 tarihinden sonra yurt içinde ihraç edilen

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 10 *

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 10 *

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği gelirler %0 oranında stopaja tabidir. *

 

Diğer kurumların elde ettikleri gelirler %10 oranında stopaja tabidir.

 

Kurumlar vergisine tabidir. Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yabancı kurumların gelirleri %0; diğer kurumların elde ettikleri gelirler %10 oranında stopaja tabidir. *

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Beyan edilmez.

Repo

Gelirleri

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 15

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 15

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: %15

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Yapılan stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup fazlasının iadesi mümkündür.

Stopaja tabidir.

 

Oran: %15

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

*23.12.2020 ile 31/03/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef Kurumlarca Yurt Dışında İhraç Edilmiş Tahvillerin Faiz Gelirleri

 

Stopaja tabidir.

Oran: Vadeye göre değişken (% 0-%7)

Elde edilen faiz geliri diğer beyana tabi gelirlerle birlikte beyan sınırını aşarsa gelirin tamamı beyan edilir, aşmazsa beyan edilmez. Stopaj hesaplanan vergiden mahsup edilir.

 

Stopaja tabidir.

Oran: Vadeye göre değişken (%0-%7)

Beyan edilmez.

Stopaj nihai vergidir.

 

 

Stopaja tabidir.

Oran: Vadeye göre değişken (%0-%7)

Kurumlar vergisine tabidir.

Yapılan stopaj hesaplanan vergiden mahsup edilir.

 

Stopaja tabidir.

Oran: Vadeye göre değişken (%0-%7)

Beyan edilmez.

Stopaj nihai vergidir.

 

 

 

Tam Mükellef Kurumlarca Yurt Dışında İhraç Edilmiş Tahvillerin Alım Satım Kazançları

 

Stopaja tabi değil.

Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. İktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir. Alım satım zararları, alım satım karlarına mahsup edilir.

 

Stopaja tabi değil.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaja tabi değil

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Stopaja tabi değil

 

Beyan edilmez.

 

Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kar Payı Gelirleri

 

(Türkiye’de ihraç edilenlerden elde edilen)

Stopaja tabidir.

 

 • 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap  edilenler) %15,
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 10 oranında stopaja tabi.**
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

 

Stopaja tabidir.

 

 • 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15,
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 10 oranında stopaja tabi.**
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

 

Stopaja tabidir.

 

1)Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları tarafından elde edilen gelirler;

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 0 oranında stopaja tabi.
 • Kurumlar vergisine tabi.

2)Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen gelirler;

- 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15,

- Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde %10 oranında stopaja tabi **

- Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.

Stopaja tabidir.

 

1)Anonim eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar tarafından elde edilen gelirler;

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 0 oranında stopaja tabi.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

2)Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen gelirler;

- 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilenler) %15,

- Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0,diğerlerinde %10 stopaja tabi **

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kar Payı Gelirleri(**)

 

(Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen)

Stopaja tabidir.

 • Vadesine göre % 0 ile % 7 arasında değişen oranlarda stopaja tabi.(4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerde %0)
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0,
 • Yabancı para cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarının itfasında oluşan anapara kur farkı gelir sayılmaz.
 • Elde edilen gelirlerin, stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte beyan sınırını (2021 için 53.000 TL) aşması halinde, gelirin tamamı beyan edilir.

Beyan halinde ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir.

Stopaja tabidir.

 • Vadesine göre % 0 ile % 7 arasında değişen oranlarda stopaja tabi. (4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerde %0)
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0,
 •  Beyan edilmez.
 • Stopaj nihai vergidir.

 

Stopaja tabidir.

 

 • Vadesine göre % 0 ile % 7 arasında değişen oranlarda stopaja tabi. (4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerde %0)
 •  Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0,
 • Kurumlar vergisine tabi.
 • Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.

 

Stopaja tabidir.

 

 • Vadesine göre % 0 ile % 7 arasında değişen oranlarda stopaja tabi.(4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına sağlanan gelirlerde %0)
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0,
 • Beyan edilmez.
 • Stopaj nihai vergidir.

 

 

** 23.12.2020 ile 31/03/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3

,vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Alım Satım Kazançları(**)

 

(Türkiye’de ihraç edilenlerden elde edilen)

Stopaja tabidir.

 

 • 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap  edilenler) %15,
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 10 oranında stopaja tabi.**
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez. İstenirse ihtiyarı beyanname verilebilir. Beyan halinde uygulanacak vergi oranı altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 diğerlerinde % 10’dur.

 

Stopaja tabidir.

 

 • 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap  edilenler) %15,

 

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 10 oranında stopaja tabi.**
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez. İstenirse ihtiyarı beyanname verilebilir. Beyan halinde uygulanacak vergi oranı altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinde %0 diğerlerinde % 10’dur.

 

Stopaja tabidir.

 

1)Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları tarafından elde edilen gelirler;

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 0 oranında stopaja tabi.
 • Kurumlar vergisine tabi.

2)Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen gelirler;

 • 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap  edilenler) %15,
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde %10 stopaja tabi **
 • Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.

 

Stopaja tabidir.

 

1)Anonim eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar tarafından elde edilen gelirler;

 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde % 0 oranında stopaja tabi.
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

2)Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen gelirler;

 • 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikaları (24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap  edilenler) %15,
 •  
 • Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarında % 0, diğerlerinde %10, diğerlerinde %10 stopaja tabi **
 • Stopaj nihai vergidir.
 • Beyan edilmez.

 

 

Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Sağlanan Alım Satım Kazançları

 

(Yurt dışında ihraç edilenlerden elde edilen)

 

Stopaja tabi değil.

 

Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. İktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir. Alım satım zararları, alım satım karlarına mahsup edilir.

 

Stopaja tabi değil.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaja tabi değil

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Stopaja tabi değil

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Mevduat Faizi

 

(Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları dahil)

Stopaja tabidir.

 

1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %18, % 20

 

2) TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) % 10, %12, % 15

 

3) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

 

4) 30.9.2020-31/03/2022 arasında açılan(bu tarih dahil) veya vadesi yenilenen mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %0, %3, %5

 

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

Stopaja tabidir.

 

1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %18, % 20

 

2) TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) % 10, %12, % 15

 

3) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

 

4) 30.9.2020-31/03/2022 arasında açılan(bu tarih dahil) veya vadesi yenilen mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %0, %3, %5

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

Stopaja tabidir.

 

1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %18, % 20

 

2) TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) % 10, %12, % 15

 

3) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

 

4) 30.9.2020-31/03/2022 arasında açılan(bu tarih dahil) veya vadesi yenilenen mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %0, %3, %5

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

Yapılan stopaj beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup fazlasının iadesi mümkündür.

Stopaja tabidir.

 

1)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %18, % 20

 

2) TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) % 10, %12, % 15

 

3) Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

 

4 30.9.2020-31/03/2022 arasında açılan(bu tarih dahil) mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (vadelerine göre) %0, %3, %5

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

Eurobond

Alım-Satım Kazançları

 

1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilenler

 

Stopaja tabi değildir.

 

Alım satım kazancı TL bazında hesaplanır. İktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir. Alım satım zararları, alım satım karlarına mahsup edilir. Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte 2021 yılı için 43.000 TL'si vergiden müstesnadır. İstisnayı aşan kısmı beyan edilir. İvazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı vergiye tabi değil.

 

Stopaja tabi değildir.

 

Beyan edilmez.

 

 

Stopaja tabi değildir.

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

 

Stopaja tabi değildir.

 

Beyan edilmez.

 

 

 

 

 

 

Mükellefiyete Konu Gelir

 

GERÇEK KİŞİ

 

VERGİYE TABİ TÜZEL KİŞİ (KURUM)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

Tam Mükellef

 

Dar Mükellef (*)

 

 

Eurobond

Faiz Geliri

 

(İhraç tarihi ne olursa olsun)

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 0

 

İtfa sırasında oluşan anapara kur farkları gelir sayılmaz. Enflasyon indirimi uygulanmaz. Faiz gelirlerinin, beyana tabi diğer gelirler ile birlikte TL karşılıkları toplamı ilgili yıl için geçerli beyan sınırını (2021 yılı için 53.000 TL) aştığı takdirde gelirin tamamı beyan edilir. Aşmazsa bu gelirler beyan edilmez.

 

 

Stopaja tabidir.

 

 Oran: % 0

 

Beyan edilmez.

 

 

Stopaja tabidir.

 

 Oran: % 0

 

Kurumlar Vergisine tabidir.

 

 

Stopaja tabidir.

 

Oran: % 0

 

Beyan edilmez.

 

 

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon İşlemlerinden Elde Edilen Kazançlar

 

VOB'da ve VOB dışında aracı kuruluşlar vasıtasıyla;

 

- Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançlar %0 oranında stopaja tabidir. Beyan edilmez.

 

 

 

-Diğer kontratlardan sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyari beyanname verilebilir.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

VOB'da ve VOB dışında aracı kuruluşlar vasıtasıyla;

 

- Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançlar %0 oranında stopaja tabidir. Beyan edilmez.

 

 

-Diğer kontratlardan sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyan edilmez. İstenirse ihtiyari beyanname verilebilir.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

VOB'da yapılan işlemlerden;

 

-Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının elde ettiği kazançlar %0 oranında stopaja ve Kurumlar Vergisine tabidir.

 

- Diğer kurumların

 

*Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançları %0 oranında stopaja ve Kurumlar Vergisine tabidir.

 

*Diğer kontratlardan sağlanan kazançları %10 oranında stopaja ve

Kurumlar vergisine tabidir.

Ödenen stopaj, beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

 

VOB dışında gerçekleşen işlemler stopaja tabi değildir. Kurumlar vergisine tabidir.

 

VOB'da ve VOB dışında aracı kuruluşlar vasıtasıyla;

 

-Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançlar %0 oranında stopaja tabidir. Beyan edilmez.

 

-Diğer kontratlardan sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir.

 

Beyan edilmez.

 

Stopaj nihai vergidir.

 

 

(*) Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarda yapılacak vergileme ile ilgili olarak, ilgili vergi anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekir.