Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-018

27 Ocak 2022

ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARI AÇIKLAYAN 319 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına (18) numaralı bent eklenmek suretiyle, hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştı.

Söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarımız 2021/153 no.lu Sirkülerimizde yapılmıştır.

Bu defa, 27/01/2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile söz konusu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

İşbu Sirkülerimizde, Tebliğde yer verilen açıklamalar hakkında bilgi verilmekte ve uygulamaya ilişkin önemli gördüğümüz konular hakkında yorumlarımız paylaşılmaktadır. Açıklamada kolaylık olması açısından Sirkülerimizde Tebliğde yer verilen örnekler aynen kullanılmıştır.

  1. YASAL DÜZENLEME

7349 sayılı Kanunun 2 inci maddesiyle, GVK’nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”

  1. İSTİSNANIN KAPSAMI VE UYGULAMASI

1/1/2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ancak istisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınmak suretiyle kümülatif matrah esas alınarak vergilendirme yapılmaktadır. İlgili dönemlerde uygulanan indirim ve istisnalar bu ödemelerin toplamına bir kez uygulanmaktadır. Dolayısıyla ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına anılan istisnanın bir kez uygulanması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ücret sayılan ödemeler de kapsama girmektedir. Dolayısıyla, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler gibi ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde, söz konusu istisnanın uygulanması mümkündür.

Yapılan düzenleme ile 1/1/2022 tarihinden itibaren Kanunun 32 nci

maddesinde düzenlemiş bulunan asgari geçim indirimi uygulaması kaldırıldığından bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

  1. ASGARİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞANLARDA VERGİ İSTİSNASI
    1. Sadece Asgari Ücret Kadar Brüt Gelir Elde Edilmesi

17/12/2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararıyla 2022 yılında uygulanacak günlük asgari ücret 166,80 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, aylık brüt asgari ücret 5.004,00.-TL olarak hesaplanmaktadır. Halihazırda işçi sosyal güvenlik primi %14 ve işsizlik primi %1 oranında uygulanmaktadır.

Hizmet erbabının ücret gelirinin, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı (5.004,00.-TL) kadar olması halinde, brüt tutardan, işçi sosyal güvenlik kurumu primi (700,56.-TL) ve işsizlik sigorta primi kesintisi (50,04.-TL) yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Tebliğ Örnek 1: İşveren (A)’nın işyerinde asgari ücretli olarak çalışan Bay (B)’nin, 2022 yılı için brüt ücreti 5.004 TL’dir. Bay (B)’ye bu ücreti dışında, mesai, sosyal yardım, prim ve benzeri başkaca bir ödeme yapılmamaktadır.