Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-014

23 Ocak 2022

E-BELGE UYGULAMALARINDA KAPSAMI GENİŞLETEN

535 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

e-belge uygulamalarına yönelik değişiklikleri içeren, mükelleflerin ve e-dönüşüm sektörünün merakla beklediği, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye uygulamalarına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamının genişletilmesine, satış hasılatlarının azaltılması ve Kıymetli Maden ve e-döviz alım-satım belgesi ile e-gider pusulası uygulamasına ilişkin düzenlemeleri de içeren 535 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan tebliğ ile e-fatura ve e-defter uygulamalarına zorunlu veya ihtiyari olarak dahil olacak mükellef sayılarında çok önemli artış olacağı ve bunun da e-belge uygulamalarında mükelleflerin yaşamış olduğu sıkıntıları (e-arşiv faturaların karşı tarafa ulaşmaması, çeşitli e-arşiv belgelerinin iptal süreçlerindeki karmaşık işlemler ve Ba, Bs formlarındaki mutabakat sorunları vb.) nispeten azaltacağını söyleyebiliriz.

535 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ İLE NELER DEĞİŞİYOR ?

 1. e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları için satış hasılatı limitleri düşürülmüş ve zorunluluk kapsamına iki yeni faaliyet alanı dahil edilmiştir.

1a.  Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

1b.  e-ticaret faaliyetinde bulunan ve elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar, (Trendyol, N11, Hepsiburada vb. satış yerleri veya kendi internet sitesi üzerinden mal/hizmet satışı yapan mükellefler)

1c.  Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler,

1d.  Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine,

e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen limitleri 2021 yılında aşan mükellefler veya limitten bağımsız olarak faaliyet alanı nedeniyle e-fatura ve e-arşiv uygulamasına zorunlu olarak dahil olma durumunda olan mükellefler tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle faaliyette bulunanlar için  01.07.2022 tarihine kadar, bu tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura, e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 1. Anılan tebliğ ile yapılan diğer önemli bir değişiklik ise, e-fatura uygulamasına geçmemiş olmakla birlikte fatura düzenleyen tüm mükellefleri ilgilendirmektedir.

  Daha önce 509 no.lu tebliğ ile zorunlu hale getirilen ve piyasada 5.000/30.000 e-arşiv fatura olarak bilinen e-arşiv faturalarda limitler düşürülmüştür.

  2a- Aynı günde aynı vergi mükellefine düzenlenen ve toplam tutarı (vergiler dahil) 5 Bin TL’yi aşan tutar 2 Bin TL olarak değiştirilmiştir. (535 no.lu tebliğ ile bu limit 213 sayılı VUK Kanununun 232 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı (2022 yılı için bu tutar 2 Bin TL) aşması halinde 01.03.2022 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine düzenlenecek olan faturalar kağıt olarak değil, e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

  2b- Aynı günde vergi mükellefi olmayan aynı nihai tüketiciye yapılan satışlarda düzenlenen ve toplam tutarı (vergiler dahil) 30 Bin TL’yi aşan tutar 5 Bin TL olarak değiştirilmiştir. 01.03.2022 tarihinden itibaren nihai tüketicilere düzenlenecek olan faturalar kağıt olarak değil e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

2.000/5.000 kapsamında e-arşiv fatura düzenleyecek olan mükellefler, faturalarını gib e-arşiv portalinden veya özel entegratörlerin sistemleri üzerinden düzenleyebilirler.

 1. Diğer bir önemli değişiklik ise, elektronik ortamda mal satışı yapan ve e-ticaret kapsamında yapılan satışların sevkiyatında malın yanında ayrıca sevk irsaliyesi bulundurmak istemeyen mükelleflere Özel Kodlu e-belge düzenleyebilme imkânı sağlanmasıdır.

Yapılan düzenleme ile,  elektronik ticaret kapsamında yapılan satışlarda; sevk irsaliyesi ya da e-irsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-irsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının) sevk irsaliyesi yerine geçen e-arşiv faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulması halinde ayrıca Sevk İrsaliyesi belgesine ihtiyaç olmayacaktır.

 1. e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçen mükellefler için kapsam genişletilerek hem ciro bakımından hem de faaliyet alanı bakımından değişiklikler yapılmıştır.

4a.  509 nolu tebliğ uyarınca; e-fatura uygulamasına dahil olmakla birlikte 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL olan mükellefler e-irsaliyesi uygulamasına zorunlu olarak dahil olmakta idi. Bu defa, 2021 yılı veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL olan mükellefler, takip eden yılın yedinci ayının birinci günü (2021 yılında limiti aşanlar için 01 Temmuz 2022) itibariyle e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

4b.  Daha önce e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapan demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (basit usule tabi olanlar hariç) e-irsaliyesine de geçiş yapmaları zorunlu iken, bu defa yapılan değişiklik ile, e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olup olmadığına bakılmaksızın demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin (basit usule tabi olanlar hariç) e-irsaliye uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile, işbu tebliğin yayım tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren tüm mükelleflerin (Basit usule tabi olanlar hariç) e-irsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

 1. Kıymetli Maden ve Döviz Alım Satımı yapma yetkisi bulunan mükellefler açısından daha önce kağıt ortamında düzenledikleri Kıymetli Maden ve Döviz Alım satım belgesini elektronik ortamda düzenleyebilme imkanı getirilmiştir.
 2. e-Gider Pusulasının düzenlenmesi ve tesliminde yapılan değişiklik ile e-gider pusulasında belgeyi düzenleyenin ıslak imza şartı kaldırılmıştır.

  Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik imzalı e-Gider Pusulasının muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı örneğinin düzenleyen tarafından kağıt ortamında da muhafaza ve ibraz edilmesi yeterli hale gelmiş ve düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartı kaldırılmıştır.

  22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No: 535) için  tıklayınız.

535 No.lu VUK Genel Tebliği ile 509 No.lu VUK Genel Tebliğinde yapılan değişikliklerin eski hali ve yeni hali için  tıklayınız.