Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-004

03 Ocak 2022

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI MECBURİYETİNE İLİŞKİN YENİ HADLER

1.      BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR:

Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalattırmak zorundadırlar.

Bu mecburiyeti belirleyen hadler son olarak 3568 sayılı Kanuna ilişkin 37 seri no.lu Tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğ’de yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarlar ise 1.000 TL’ye yükseltilecektir.

2022 yılına ilişkin beyannameler için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 2021 yılı mali tablolarına göre,

AKTİF TOPLAMI (  13.258.000 x 1,362=) 18.057.000 TL ve

NET SATIŞLARI  (26.508.000 x 1,362=) 36.104.000 TL’yi AŞMAYAN

-    Kurumlar vergisi mükellefleri ile

-    Ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,

2022 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak mecburiyetindedirler.

Bu hadlerden HERHANGİ BİRİNİ AŞANLAR beyanname imzalatmaya mecbur değildirler.

2.      ZORUNLU OLDUKLARI HALDE BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAYANLARIN DURUMU:

4 no.lu Tebliğe göre, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan mükelleflere, VUK. Md.352/II-7 uyarınca iki kat ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecek; fiil aynı zamanda VUK Md.30/8 uyarınca re’sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilebilecek ve bu mükellefler öncelikle incelemeye alınabilecektir.

3.      TAM TASDİK YAPTIRANLAR SM veya SMMM’LERE BEYANNAME İMZALATMAK ZORUNDA DEĞİLDİR:

2021 yılı aktif toplamı 18.057.000 TL ve net satışları 36.104.000 TL’nin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAYARAK beyannamelerini imza mecburiyetinden muaf olabilirler.

YMM ile tam tasdik sözleşmesi yapılmasına ilişkin süre OCAK ayında dolacaktır.

4.      BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN DİĞER MÜKELLEFLER:

-   İşletme defteri tutan ve alım-satım işi yapanlardan 2021 yılı hasılatı 605.000 TL’yi aşmamış  olanlar,

-    İşletme defteri tutan ve alım-satım işi dışında işler yapanlardan 2021 yılı hasılatı 305.000 TL. yi geçmemiş olanlar,

-    Ziraî işletme esasına tabi çiftçilerden 2021 yılı ziraî hasılatı 605.000 TL. yi geçmeyenler,

-    2021 yılı mesleki hasılatı 421.000 TL. yi geçmeyen serbest meslek erbabı (4 no.lu Tebliğ),

-   Hadlere bakılmaksızın tüm noterler,

-    Hadlere bakılmaksızın tüm SM, SMMM ve YMM’ler (16.2.1998 tarihli Genelge),

-    Hadlere bakılmaksızın, özel kanunla kurulan kooperatifler, bunların üst birlikleri ve vergiden muaf olanlar (5 no.lu Tebliğ),

beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda değildirler.

Detaylı bilgi için 1998/26, 1998/27, 1999/36 ve 2005/68 no.lu Sirkülerlerimize bakınız.