Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-150

22 Aralık 2021

2022 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(54 SERİ NO.LU MTV GENEL TEBLİĞİ)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi, MTV Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmekte olup, maddenin ikinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı; yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye ve taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkilidir.

2021 yılı yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak belirlenmiş ve 533 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. [1] Ancak,

Bununla birlikte, 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin 3. Maddesi 2. Bendinde 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, Cumhurbaşkanı tarafından kanunun 10 uncu maddesinde yer alan yetki kullanılmak suretiyle, 08.12.2021 tarih ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, yeniden değerleme oranı 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 25 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu MTV tarifelerine ilişkin 54 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri:

  • 01.01.2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilmiş ise, MTV Kanunu Geçici 8. Maddedeki (I/A) sayılı tarifeye göre,
  • Aksi halde MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değiştirilen 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

01.01.2018 öncesi kayıt ve tescil edilenler açısından ekteki tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5'ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır. Ayrıca, 01.01.2018 tarihinden önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar bu tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde söz konusu tarifeye göre vergilendirilir. (MTV Kanunu Geçici Md. 8)

01.01.2018 sonrası (bu tarih dahil) kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri açısından ise, bu taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10'unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (MTV Kanunu Md. 5)

Bakanlar Kurulu, MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde de yer alan söz konusu yetkisi kapsamında (2004/8327 BKK ile)  motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacağını hükme bağlamıştır.

Bizim anlayışımıza göre; her ne kadar anılan Bakanlar Kurulu Kararı, MTV Kanunu’nun 7061 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki 5 inci maddesinde yer alan yetkisi kapsamında yayımlanmış olsa da, anılan değişiklik sonrasında da geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle Karar’ın 2022 yılı için de uygulanması gerektiği kanaatindeyiz.

Buna göre (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlardan, 01.01.2018 ve sonrasında kayıt ve tescil edilenler açısından da, 2022 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2022 yılı Ocak ayında ilan edilecek kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanmalıdır.

İlgili Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (54 Seri No.lu) tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

[1] 533 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine ilişkin ilişkin açıklamalarımıza 03.11.2020 tarih ve 2021/122 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.