Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-141

22 Aralık 2021

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD VE MİKTARLAR

(534 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414 üncü maddesinin 3. fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği gibi 533 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2021 yılına ait yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak ilan edilmiştir. 

Bu hükümler uyarınca Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan hadlerin 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak miktarları 2021 yılında uygulanan tutarların 2021 yılı yeniden değerleme oranında (%36,20) artırılması suretiyle belirlenmiş olup, 534 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği[1] ile ilan edilmiştir.

Bu hadlerin değişiklikten önceki miktarları ile yeni miktarları ekli listede gösterilmiştir.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

 

 

MADDE NO

 

 

 

KONUSU

 

2021 YILINDA UYGULANAN MİKTAR (TL)

2022 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 104

 

İlanın şekli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

3.600

4.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- İlanın;

 

 

 

 

 

 

- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya   daha fazla gazetede yapılması...............................

 

 

 

3.600-360.000

 

 

4.900-490.000

 

 

 

- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde    ayrıca yapılması................................................

 

 

 

360.000 ve üzeri

 

 

490.000 ve üzeri

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜK. MADDE – 115

 

Tahakkuktan vazgeçme…....................................

 

 

43

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 153/A

 

Teminat tutarı………………………………………………………….....

 

150.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 177

 

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

 

 

 

1- Yıllık alımların tutarı…....................................

 

 

300.000

 

400.000

 

 

 

    Yıllık satışların tutarı…....................................

 

420.000

570.000

 

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı…................................

 

150.000

200.000

 

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

 

300.000

400.000

 

MADDE – 232

 

Fatura kullanma mecburiyeti…...........................

 

 

1.500

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 252

 

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç…...............

 

 

4,30

 

5,80

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜK. MADDE - 257

 

Teminat Tutarı.................................................

 

 

 

 

 

 

 

Yeni İşe Başlayanlar............................................

 

 

10.000.000

 

13.000.000

 

 

 

Faaliyeti Devam edenler......................................

 

100.000.000

130.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 313

 

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar

 

 

1.500

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE - 323

 

Şüpheli Alacak Tutarı

 

3.000

4.000

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 343

 

 

 

En az ceza haddi

- Damga Vergisinde…..........................................

- Diğer Vergilerde……..........................................

 

 

19

38

 

25

50

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE – 352

 

Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

 

 

 

Birinci derece usulsüzlükler

 

 

 

 

 

 

 

1- Sermaye şirketleri….......................................

 

240

320

 

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar

     ve serbest meslek erbabı…...............................

 

 

140

 

190

 

 

 

 

MADDE NO

 

 

KONUSU

 

2021 YILINDA UYGULANAN MİKTAR (TL.)

2022 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR (TL.)

 

 

 

 

3- İkinci sınıf tüccarlar…......................................

 

 

70

 

95

 

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle

     gelir vergisine tabi olanlar….............................

 

 

32

 

43

 

 

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler…..................

 

19

25

 

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf…..........................

 

 

9

 

12

 

 

 

 

İkinci derece usulsüzlükler

 

 

 

 

 

 

 

1- Sermaye şirketleri…........................................

 

 

130

 

170

 

 

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar

     ve serbest meslek erbabı…...............................

 

 

 

70

 

 

95

 

 

 

 

3- İkinci sınıf tüccarlar…......................................

 

32

43

 

 

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle

    gelir vergisine tabi olanlar ….............................

 

 

19

 

25

 

 

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler ….................

 

9

12

 

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf 

    esnaf…............................

 

 

5

 

6,80

 

 

 

MADDE – 353

 

 

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

 

 

 

1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması..................................

 

    

 

380

 

 

500

 

 

 

 

 

  - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin

      olarak kesilecek toplam ceza …........................

 

 

190.000

 

250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması…................................

 

 

 

 

 

 

380

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için

  toplam ceza …...............................................

 

19.000

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde   

    kesilecek toplam ceza ….................................

 

190.000

250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

MADDE NO

 

 

 

KONUSU

 

 

2021 YILINDA UYGULANAN MİKTAR (TL.)

2022 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR (TL.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü    gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt   

    yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha  

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması...

 

380

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen

    hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve

    esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

    programlarının üretilmesine ilişkin kural ve

    standartlara uymayanlara.................................

 

9.000

12.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

    kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma

    zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara.........................

 

450

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen

    veya kısmen yerine getirmeyen matbaa       

    işletmecilerine..............................................

 

1.400

1.900

 

 

 

 

 -Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek

  toplam özel usulsüzlük cezası……………………………..……..

 

280.000

380.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası

    kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan

    yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen

    standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere....

 

1.900

2.500

 

 

 

 

 

10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye

    Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına

    rağmen durmayan aracın sahibi adına..................         

 

 

1.400                   

 

1.900                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

Alt sınır .........................................................

Üst sınır.........................................................

 

50.000

500.000

68.000

680.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 355

 

b) Damga Vergisinde

 

Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

 

 

 

3,10

 

             4,20

 

 

MÜK. MADDE - 355

 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257 ve mükerrer 257’ini madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

 

 

 

- 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

 

 

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı      

    hakkında.....................................................

 

2.500

3.400

 

 

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile

    kazancı  basit usulde tespit edilenler hakkında......

 

1.300

1.700

 

 

 

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında   

    kalanlar hakkında..........................................

 

650

880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE NO

 

 

 

KONUSU

 

2021 YILINDA UYGULANAN MİKTAR (TL.)

2022 YILINDA UYGULANACAK MİKTAR (TL.)

 

 

 

 

 

-107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

 

 

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı      

    hakkında.....................................................

 

1.500

2.000

 

 

 

 

2- İkinci Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında……......

 

760

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Yukarıdaki bentlerle yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında ……………………………………………………….

 

390

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır).......................................

 

1.000.000

1.300.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans

   kurumları veya posta idarelerince düzenlenen

   belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara

   bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

   usulsüzlük cezası…………………………………………………………

 

1.900.000

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 370

 

İzaha Davet

 

 

 

 

 

 

 

-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı.....................................................

 

109.000

148.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK MADDE 1

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır...........

 

5.000 üzeri

 

6.800 üzeri

 

 

EK MADDE 1

 

 

376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır..............................................................

 

5.000 ve altı

 

 

 

6.800 ve altı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK MADDE 11

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır.........................

 

5.000 üzeri

 

6.800 üzeri

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.480.000

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] 21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.