Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-133

13 Aralık 2021

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR IÇEREN

316 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Hatırlanacağı üzere; çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi tutarlarının iadesine yönelik açılan davaların İdare aleyhine sonuçlanması ve bu kararların müstakar hale gelmesi üzerine,  bu destek ödemelerinin vergilendirilmesine ilişkin 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı.

İlk olarak, Kanunun 3 üncü maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20/C maddesi eklenmek suretiyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmişti. Bu düzenlemeyle, maddenin yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihinden itibaren yapılan ödemeler gelir vergisinden müstesna tutularak vergi kesintisi sorunu ileriye yönelik olarak sona erdirilmişti.

Geçmiş dönemlerde yapılan haksız vergileme sorununun çözmüne yönelik olarak ise, Kanunun 11 inci maddesi ile yine Gelir Vergisi Kanununa geçici 92 nci madde eklenerek, bu maddenin yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisinin, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilmesi öngörülmüştü.

Bu defa, 10/12/2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile, Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 92 nci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

1.      İADE TALEBİNDE BULUNABİLECEKLER :

26/10/2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca gelir vergisi kesintisi yapılan çiftçiler şahsen veya vekilleri aracılığıyla iade talebinde bulunabilecektir.

Kendisine destek ödemesi yapılan çiftçinin vefat etmiş olması halinde, mirasçıları tarafından da iade talebinde bulunulabilecektir.

Çiftçi, Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde, vergiye tabi olsun veya olmasın zirai işletmeleri işleten gerçek kişiler (adi şirketler dahil) olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefleri, kendilerine yapılan destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesi için talepte bulunamayacaktır.

Öte yandan, gerçek usulde vergilendirilen çiftçilere yapılan ödemelerden kesilen vergilerin iadesine yönelik Tebliğde ayrı bir açıklama yapılmamıştır. Gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler, 2021 yılı öncesinde yapılan  kesintileri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde mahsup etmiş olduklarından, bize göre bu dönemlere ait tutarların iadesi mümkün değildir. Ancak 2021 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi henüz verilmediğinden, bu mükelleflere 2021 yılında yapılan destek ödemelerinden kesilen gelir vergilerinin iadesinin talep edilebileceği görüşündeyiz.

2.      İADE TALEBİNDE BULUNULABİLECEK GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİ :

1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisi iade edilebilecektir. Bu tarih öncesinde yapılan kesintiler ise zamanaşımına uğramış olduğundan kapsama girmemektedir.

Buna göre, 2016 yılında yapılan kesinti tutarlarının iadesi için 31.12.2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi halde 5 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş olacağından, bu yıla ait kesintiler iade edilemeyecektir.

Tebliğde, “kamu kurum ve kuruluşları” ifadesinden, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile bu Kanunda tanımlanan mahalli idarelerin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, sadece bu kurumlar tarafından yapılan destek ödemelerinden kesilen gelir vergisi iade kapsamındadır.

3.      İADE TALEBİNİN YAPILMASI :

İade işleminin yapılabilmesi için başvuru sahipleri veya vekilleri tarafından Tebliğ eki Ek-1’de yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz şekilde doldurularak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Mirasçılar tarafından yapılacak iade talebinde, Tebliğ eki Ek-1’de yer alan dilekçeye “mirasçılık belgesi” ile “veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi” eklenmek suretiyle başvuru yapılacaktır. Bu halde mirasçılar, hisseleri oranında iade hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvuru sahipleri, dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir. Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi serbestçe seçilebilecektir.

Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurular ile bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçeler için elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.

4.      DAVA AŞAMASINDA BULUNAN İADE TALEPLERİ :

Düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış olan başvuru sahipleri, henüz kesinleşmeyen davalarından feragat etmeleri şartıyla bu iade düzenlemesinden yararlanabileceklerdir.

Bunun için, ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneklerini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneklerini, Tebliğ eki Ek-1’de yer alan dilekçeye eklemek suretiyle vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu şekilde vazgeçilen davalarla ilgili olarak idare veya davacı lehine ya da aleyhine yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 92 nci maddesi hükmünde ve Tebliğde, hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak düzenlemeden yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

5.      İADE UYGULAMASI VE DÜZELTME TALEPLERİNE İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER :

Başvuru sahipleri tarafından verilen dilekçeler üzerine, iadeyi yapacak vergi dairesi tarafından iade işlemine konu vergi kesintilerinin bulunup bulunmadığı ile destek ödemesi üzerinden adına tevkifat yapılan başvuru sahibinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası bilgileri GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından kontrol edilecektir.

İade talep dilekçesinde yer alan bilgiler ile YBS üzerinden temin edilen bilgilerin uyumlu olması durumunda iade talepleri vergi dairesi tarafından ilave herhangi bir bilgi talep edilmeden doğrudan yerine getirilecektir.

İadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi veya bilgilerde uyumsuzluk bulunması halinde ise, vergi dairesi tarafından destek ödemesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibat kurularak gerekli düzeltme işlemleri yapılmasını müteakip iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öte yandan, getirilen düzenlemeden yararlanılabilmesi için destek ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

Düzeltme talepleri üzerine red ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için bu iade işlemlerine ilişkin dava açılmaması şarttır. Aksi halde, iade edilen tutarlar haksız iade olarak kabul edilerek ceza ve faiz uygulanmak suretiyle geri alınacaktır.

316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.