Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-120

30 Ekim 2021

7338 SAYILI KANUN İLE DAMGA VERGİSİ KANUNU, KDV KANUNU, ÖTV KANUNU VE BANKACILIK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2021/113 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun (Kısaca “Kanun” olarak belirtilecektir) ile muhtelif vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

Bu Sirkülerimizde anılan Kanun ile Damga Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, ÖTV Kanunu ve Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişikliklere yer verilmektedir.

 1. DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

a. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında “Resmi Daire” Kapsamına Dahil Edilmiştir (Madde 53)

Kanun’un 53’üncü maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına "il özel idareleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları," ibaresi eklenmiştir.

Anılan değişiklik sonucunda, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında “Resmi Daire” kapsamına dâhil edilmiştir.

Dolayısıyla, anılan değişiklik sonucunda Damga Vergisi Kanunu uygulaması kapsamında resmi daire kapsamına alınan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının, Kanun uygulamasında resmi dairelere verilen hak ve yükümlülüklere tabi olması gerekmekte olup, örneğin;

 • YİKOB ile kişiler arasındaki kağıtların damga vergilerinin kişilerce ödenmesi gerekmektedir,
 • YİKOB’nca düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmayan veya noksan alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenleyenlere ait olacaktır,
 • YİKOB’nın ilgili memurları, kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecbur olacaktır.

  Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanun’un yayım tarihi olduğundan, anılan madde yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen kağıtlar için geçerli olacaktır.

b. Sermaye Piyasası Kanununun 31/B Maddesi Kapsamında Teminat Yöneticisinin Taraf Oldukları Dâhil Bu İhraca Konu Teminatlara İlişkin Düzenlenen Makbuz ve Kağıtlara Damga Vergisi İstisnası Getirilmiştir  (Madde 54)

Kanun’un 54’üncü maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (36) numaralı fıkrasına, “Sermaye piyasası araçlarının ihracına” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dâhil bu ihraca konu teminatlara” ibaresi eklenmiştir.

Anılan değişiklik sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek sermaye piyasası araçlarının, bu araçlardan doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini teminen Kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınmasına ilişkin teminatlara yönelik olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar Damga Vergisi’nden istisna edilmiştir.

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanun’un yayım tarihi olduğundan, anılan madde yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen kağıtlar için geçerli olacaktır.

c. Genel ve Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Belediyelere Ve Köylere Yapılacak Bağışlara İlişkin Olarak İlgili İdare İle Bağışlayanlar Arasında Düzenlenen Kağıtlara Damga Vergisi İstisnası Getirilmiştir  (Madde 54)

Kanun’un 54’üncü maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne eklenen 55 numaralı fıkra hükmü ile genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlara Damga Vergisi istisnası getirilmiştir.

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanun’un yayım tarihi olduğundan, anılan madde yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen kağıtlar için geçerli olacaktır.

2. KDV KANUNU’NA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER (Madde 55)

Kanun’un 55’inci maddesi ile KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendine “hizmetler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, yine 7338 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine yönelik olarak getirilen kazanç istisnasına paralel olarak bu kapsama giren kazançlara konu teslim ve hizmetlere yönelik olarak KDV istisnası getirilmiştir.

Söz konusu gelir vergisi istisnasına, ilgili Denet Sirküleri’nde yer verilmiş olup, burada ayrıca detaylarına girilmemiştir.

Söz konusu madde; 1.1.2022 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu’nun 22/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihi olan 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. ÖTV KANUNU’NA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

a. Cumhurbaşkanı’nın; Tütün Mamulleri İçin ÖTV Kanunu’nda Belirlenen Asgari Maktu Vergi Tutarı İle Motorlu Taşıtlar İçin ÖTV Kanunu’nda Belirlenen ÖTV Matrahı Alt Ve Üst Sınırlarını Artırma Yetkisi Artırılmıştır  (Madde 56)

Kanun’un 56’ıncı maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan "bir katına" ibareleri "üç katına" şeklinde ve (c) bendinde yer alan "malların" ibaresi "mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü," şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan değişiklik sonucunda Cumhurbaşkanı’nın, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

 • Tütün mamulleri için ÖTV Kanunu’nda belirlenen asgari maktu vergi tutarı ile
 • Motorlu taşıtlar için ÖTV Kanunu’nda belirlenen ÖTV matrahı alt ve üst sınırlarını,

  Artırma yetkisi bir kattan üç kata yükseltilmiştir.

  Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanun’un yayım tarihi olduğundan, anılan madde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı anılan yetkisini kullanmadığı sürece, mevcut asgari maktu vergi tutarları ile ÖTV matrahı alt-üst sınırları yürürlüktedir.

b. ATV ve UTV Kategorisindeki Araçların Farklı GTİP Numaralarından Değerlendirilerek ÖTV Kapsamı Dışına Çıkarılması Engellenmiş Ve Motorlu Karavanların Tek Oranda ÖTV’ye Tabi tutulması Esasına Geçilmiştir (Madde 57)

Kanun’un 57’nci maddesi ile ÖTV Kanunu’nun ekinde yer alan (II) sayılı listeye,

 1. 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiştir.

   

87.01

Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)

[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

 

 

 

25

 

b)  87.03 G.T.İ.P.  numaralı  sıranın  "-Diğerleri"  satırından  önce  gelmek üzere karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

87.03

ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve

[UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

 

 

 

25

 

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın "-Diğerleri" satırından önce gelmek üzere karşısında gösterilen oranıyla birlikte aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

87.04

ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve

[UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

 

 

 

25

 

Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanun’un yayım tarihi olduğundan, anılan madde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

4. BANKACILIK KANUNU’NA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER (Madde 58)

Kanun’un 58’inci maddesi ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "kuruluş işlemleri de dâhil olmak üzere kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince" ibaresi ve "her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Anılan değişiklik sonucunda, 5411 Sayılı Kanun kapsamında kurulan varlık yönetim şirketleri (VYŞ) ile 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Kurulun çıkarmış olduğu yönetmelik kapsamında kurulan varlık yönetim şirketlerinin:

 • Kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilmektedir,
 • Ancak varlık yönetim şirketlerine yukarıda belirtilen sürelerle tanınan BSMV istisnası anılan düzenleme ile tamamen kaldırılmaktadır.

  Söz konusu maddenin yürürlük tarihi 1.1.2022 olduğundan, anılan düzenlemeler söz konusu tarihte yürürlüğe girecektir.