Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-085

28 Haziran 2021

KRONİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE 22/3/2020 TARİHİNDEN BERİ MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN MÜKELLEFLERİN MÜCBİR SEBEP HALİ 26 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR

(528 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 13’üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımladığı 518 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu konuda alınan tedbirlerden etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ialn etmiş ve bunların hangi yükümlükleri yerine getirmeyeceklerini de belirlemiştir. (2020/29 Sayılı Sirkülerimiz)

Bu mükellefler arasında, kronik rahatsızlığı nedeniyle 22/3/2020 tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı getirilenler de vardır. Bu kapsamdaki kişilerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Salgının seyrinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1/6/2021 tarihli Genelgede, “kademeli normalleşme” sürecinde uygulanacak hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genelgede ifade edilen hususlar dikkate alınarak HMB tarafından 26 Haziran 2021 Tarihli ve 31523 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) ile 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu 518 no.lu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin mücbir sebep hallerinin 528 no.lu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle sona erdirilmesi uygun bulunmuştur.

Buna göre, kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensupları ile söz konusu 518 no.lu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 tarihinden beri devam eden mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Bu mükelleflerin mücbir sebep dönemine [22/3/2020 ila 26/6/2021 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında] ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26/6/2021 tarihini takip eden 15 inci günün sonuna (11 Temmuz Pazar gününe rastladığı için 12 Temmuz 2021 tarihine) kadar verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Kanuni verilme süresi 26/6/2021 tarihinin içinde bulunduğu aya isabet eden beyanname/bildirimler açısından; 26/6/2021 tarihi itibariyle beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresinin son günü olarak 12/7/2021 tarihinin, 15 günden fazla süre kalması halinde ise kanuni sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

518 no.lu Tebliğin 6/3 üncü maddesinde, kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şart olduğu belirtildikten sonra, bu kapsamdaki süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacağı, ancak sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği düzenlendiğinden, 528 no.lu Tebliğ ile mücbir sebep halleri sona erdirilen mükelleflerin söz konusu belgeleri, bu Tebliğin yayımlandığı 26/6/2021 tarihini takip eden 30 gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.