Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-081

16 Haziran 2021

TRAFİK MUAYENELERİNİ YAPTIRMAMIŞ OLANLARIN 31.12.2021 TARİHİNE KADAR YAPTIRMALARI HALİNDE ÖDENMESİ GEREKEN %5 FAZLALARIN TAHSİL EDİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN HÜKMÜN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR

2021/74 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7326 sayılı Kanunun 10/6 ncı maddesinde, bu Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, 9 Haziran 2021’den araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten (9.6.2021’den) önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu düzenlemeye dayanılarak iade edilmeyecektir.

Ayrıca 22/3/2020 ila 3/7/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan %5 fazlaya ilişkin hükmün uygulanmayacağı, dolayısıyla bu tarih aralığına isabet eden süreler için Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmayacağı da hükme bağlanmıştır.

Bu hükme ihtiyaç duyulmasının sebebi, söz konusu tarihler arasında pandemi sebebiyle araç muayenelerinin ertelenmiş olmasıdır. Bu erteleme süresi için %5 fazla uygulanamayacağı için kanunla bu konuya açıklık getirilmiştir. Söz konusu sürede %5 fazla uygulanmayacağından, bu %5 fazlaların yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının uygulanması da söz konusu değildir. Düzenlemede bu husus da açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bu süre için tahsil edilmiş tutarların da iade edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükmün uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olup, bu yetki 14 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan  7326 Sayılı Kanun’un 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No:1) ile kullanılmıştır. Tebliğ yeterince açıktır.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.