Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-043

13 Şubat 2021

YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANMAK İÇİN HATALI BAŞVURU YAPANLARA YENİ BAŞVURU İMKÂNI SAĞLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanma süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermiştir.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğinin (Tebliğ) “II/A- BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ” başlıklı bölümünde, vergi dairelerine olan borçları için yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabilecekleri; birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği belirtilmesine rağmen,

  • Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerden bazılarının, 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları, diğer vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmadıkları veya başvurularını borçlu oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmaları nedeniyle 7256 sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamadıkları,
  • GİB’in internet adresi ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunan ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, Tebliğin yine aynı bölümünde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Tahsilat Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilecekleri, bu nedenle GİB’in internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmamaları gerektiği açıklanmasına rağmen, bu durumdaki bazı kişilerin GİB’in internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulundukları görülmüştür.

Süresinde başvuru yapmakla birlikte hatalı başvuru yapan bu kişilerin mağduriyet yaşamamaları için Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021/1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi ile ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar bu kişilere usulüne uygun başvuruda bulunma imkânı tanımıştır.

Söz konusu İÇ Genelge ile,

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dâhil) 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) başvurmaları halinde,

b) GİB’in internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine başvurmaları ve bu dairece önceki başvuruların teyit edilmesi halinde,

c) GİB’in internet adresi ya da e-devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları halinde sistem üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle,

ç) 213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce GİB’in internet adresi ya da e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde,

borçlarının Kanun kapsamında yapılandırılması ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planlarının ilgililere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. 

Bu şekilde doğru başvuruda bulunma imkânı sağlanan borçluların, 7256 sayılı Kanundan yararlanabilmeleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak, 1/3/2021 tarihi sonuna kadar peşin vaya ilk taksit ödemelerini yapmaları gerekecektir. Yani ödeme süresinde bir uzatma yoktur.

Söz konusu İç Genelgenin tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Devamını okumak için dosyayı indiriniz.