Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-038

07 Şubat 2021

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 34)

Bilindiği üzere, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önce çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak KDV konusu tek Tebliğde toplanmıştır.

Daha sonra çıkarılan 33 adet değişiklik Tebliği Sirkülerlerimiz ile açıklamalara konu edilmiştir.                                        

KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan ve ilişikte metnini sunduğumuz 34 no.lu Tebliğ, 05.02.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE yürürlüğe girmiştir. (R.G. – 05.02.2021 – 31386)

34 no.lu KDV Genel Tebliği ile getirilen değişiklikler aşağıda  tablo halinde özetlenmiştir.

34 NO.LU KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖZETLEYEN TABLO

(Yürürlük 5 Şubat 2021)

 

TEBLİĞ MADDE

NO

GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI

1

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1. nolu Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı bölümünün son paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.”

 

 

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1. nolu bölümündeki hüküm uyarınca mücbir sebep nedeniyle vergi ödemeleri durmuş olan mükelleflerin yaptığı ALIMLAR mücbir sebebin devamı boyunca KDV tevkifatına tabi değildir.

 

COVİD-19 Pandemisi nedeniyle yaygınlaşan mücbir sebep halleri, SATICININ DA mücbir sebepli olması durumunda KDV tevkifatını nasıl etkileneceği sorusunu ön plana çıkarmış ve 34. Nolu KDV Tebliğinin 1 inci maddesi ile getirilen yeni hükme göre HEM ALICI HEM SATICI MÜCBİR SEBEPLİ DURUMDA İSE KDV TEVKİFATI YAPILACAĞI HÜKMÜ GETİRİLMİŞTİR.

 

Bu yeni duruma göre, KDV tevkifatı gerektiren bir mal veya hizmetin alım satımı söz konusu ise ve ;

 

  • Hem alıcı hem satıcı mücbir sebep kapsamında değilse, KDV tevkifatı yapılacaktır.

 

  • Alıcı mücbir sebep kapsamında fakat satıcı mücbir sebep kapsamında değilse KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

 

  • Hem alıcı hem satıcı mücbir sebep kapsamında ise  KDV tevkifatı yapılacaktır.

 

  • Alıcı mücbir sebep kapsamında değilse, satıcının mücbir sebep kapsamında olması halinde yine KDV tevkifatı yapılacaktır.

 

 

2

 

 

Aynı Tebliğin II/A-2.2. nolu Hizmet İhracı – İstisnanın Tevsiki ve Beyan başlıklı bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiş, dördüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci paragrafında ve devamındaki “Örnek”te yer alan “döviz olarak” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve (II/A-2.3.) bölümünün birinci paragrafında parantez içi kısımda yer alan “dövizin” ibaresi “bedelin” olarak değiştirilmiştir.

“Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.”

 

Hizmet ihracında sadece hizmeti alanın yurt dışında mukim olması, faturanın yurt dışı alıcı adına düzenlenmesi ve bu hizmetten Türkiye dışında yararlanmış olması şartları aranmaktadır.

 

Bu şartları sağlayan hizmete ait fatura KDV siz olarak düzenlenir ve KDV beyannamesinin Tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünde 302 kodla beyan edilir.

 

Ancak Maliye İdaresi, hizmet ihracına ilişkin KDV iadesi alınabilmesi için ayrıca hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olması şartını da aramakta, hizmet bedelinin yurt dışından TL. olarak getirildiği hallerde iade taleplerini reddetmekteydi. (Uygun bulmadığımız bu şartın tatbik edildiği birkaç olayda kazandığımız davalar mevcut olup, benzer yargı kararları başka mükelleflerin davalarında da oluşmuştur.)

 

Maliye İdaresi yukarıdaki değişiklikle HİZMET İHRAÇ BEDELİNİN YURT DIŞINDAN TL OLARAK GETİRİLDİĞİ HİZMET İHRAÇLARINDA DA KDV İADE TALEPLERİNİ KABUL EDECEĞİNİ DUYURMUŞTUR.

 

Hizmet ihracına ilişkin fatura TL bedelli olarak düzenlenebileceği gibi, TL dışı para birimleri üzerinden de düzenlenebilir. Ancak bu takdirde yabancı paranın TL karşılığının faturada gösterilmesi istenmektedir. Başka bir anlatımla getirilen TL ile faturadaki TL nin uyumu aranacaktır.