Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-035

04 Şubat 2021

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI BAŞLAMIŞTIR

2012/67 Sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere; 6322 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’nci ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddelerinde yapılan düzenleme ile, daha önce uygulanan ve 5024 sayılı Kanunla 01.01.2004 tarihinde yürürlükten kaldırılan finansman gider kısıtlaması, bazı değişikliklerle tekrar ihdas edilmişti.

Söz konusu düzenleme uyarınca, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışındaki kurumlarca kullanılan ve yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca (mevcut haliyle Cumhurbaşkanınca) belirlenen kısmı, ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemeyecektir.

Anılan Kanun maddesinin yürürlük tarihi 01.01.2013 olmakla birlikte, önceki dönemlerde Bakanlar Kurulu ve sonrasında Cumhurbaşkanınca, ilgili maddelerde tanınan yetki kapsamında bir Karar alınmadığından, söz konusu finansman gider kısıtlaması düzenlemesi 1.1.2021 tarihine kadar uygulamaya geçmemişti.

04.02.2021 tarih ve 31358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, yukarıda belirtilen maddelerdeki oran %10 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, kullandıkları yabancı kaynaklar, öz kaynaklarını aşan;

  • Gelir Vergisi mükellefleri ve kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri haricindeki Kurumlar vergisi mükellefleri
  • Öz kaynaklarını aşan yabancı kaynaklara isabet eden (Yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere) faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu,

1.1.2021 tarihinde başlayan vergilendirme dönemlerinden itibaren gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapamayacaklar.

Düzenleme bu şekli ile yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, konuya ilişkin olarak Vergi İdaresince yapılacak düzenlemeyle uygulama detaylarının netleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Zira,

  • Kullanılan yabancı kaynak kavramından tam olarak ne anlaşılması gerektiği,
  • Hangi tarihteki yabancı kaynağın hangi tarihteki öz kaynağı aştığında söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacağı, 
  • Kullanılan yabancı kaynakların finansman giderlerinin KDV’ye tabi olması halinde kısıtlanan finansman giderlerine isabet eden KDV’nin indirilip indirilemeyeceği,

gibi konular belirsizdir.

Maddeden aldığı yetkiye dayanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konu hakkında düzenleme yapması beklenmektedir.

Saygılarımızla