Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-029

25 Ocak 2021

KORONAVİRÜS NEDENİYLE FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK TAMAMEN DURDURULAN İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU SEKTÖRLER MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINARAK BAZI VERGİSEL MÜKELLEFİYETLERİ ERTELENMİŞTİR

Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin olarak bazı işyerlerinin faaliyetleri, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında tamamen durdurulmuştur. Bu işyerlerini işleten mükellefler, uzunca süredir kendileri hakkında mücbir sebep ilan edilmesini ve vergisel ödevlerinin ertelenmesini beklemekte iken nihayet bu karar verilmiş ve Maliye Bakanlığı’nca konuya ilişkin olarak 524 no.lu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ ile, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/12/2020 tarihi (bu tarih dâhil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Yukarıda bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak, mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Tebliğ ile faaliyeti tamamen durdurulan işyerleri mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile birçok işyerinin faaliyeti kısıtlanmış ama tamamen durdurulmamıştır. Örneğin, lokanta, cafe, pastane gibi yeme/içme hizmeti sunan yerler, hizmet sunduğu mekanlarda servis yapamamakla beraber isterlerse eve/işyerine servis veya take away yoluyla yiyecek/içecek satabilmektedirler. Bu kapsamdaki lokantalar, cafeler ve benzerlerinden bir kısmı bu şekilde çalışmaya devam etmekte ama bunların büyük kısmı hiç çalışmamaktadır.

Oysa sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi yerlerin faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.

İş bu düzenlemelerden, lokanta, cafe, pastane gibi eve/işyerine servis veya take away yoluyla da olsa çalışabileceklerin faaliyetleri tamamen durdurulmadığı için, mücbir sebep kapsamına alınmadığı anlaşılmaktadır. Bu kapsama giren mükelleflerin faaliyetlerine getirilen kısıtlama nedeniyle faaliyetlerini kendilerinin tamamen durdurmuş olmaları mücbir sebep halinden yaralanabilecekleri anlamına gelmemektedir.  Ancak sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi yerlerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığınca tamamen durdurulduğu için bunlar için mücbir sebep hali geçerlidir.

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken

  • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil),
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
  • “Form Ba-Bs” bildirimlerinin,

verilme ve;

söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer yandan süresi uzatılan bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, kapsama giren mükelleflerin mücbir sebep dönemi boyunca kısmi KDV tevkifatına tabi alımlarında KDV tevkifatı yapmamaları gerekmektedir (Bkz. 2020/35 sayılı Sirkülerimiz)

Mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınır.

Örnek: Gelir vergisi ve katma değer vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan Bay (A), İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetine tamamen ara verilmesi nedeniyle bu Tebliğ uyarınca mücbir sebep halindedir. Alınan karar uyarınca Bay (A)’nın faaliyetine 5/3/2021 tarihinde tekrar başlamasının uygun görülmesi durumunda, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bay (A)’nın mücbir sebep hali 1/12/2020 tarihinde başlayıp 4/3/2021 tarihinde sona ereceğinden; 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26/4/2021 günü sonuna kadar verilebilecektir.

Söz konusu tarihe kadar verilen katma değer vergisi beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31/5/2021, 2020/Aralık dönemi için 30/6/2021, 2021/Ocak dönemi için 2/8/2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31/8/2021 olacaktır.

Bunların yanı sıra sosyal güvenlik mükellefiyetlerine yönelik henüz bir uzatma olmadığından, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla