Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-022

04 Ocak 2021

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BASIM VE DEVRİNDE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

2020/198 sayılı Denet Duyuru’sunda belirtildiği üzere, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile; halka açık olmayan anonim şirketlerin paylarını temsil eden “hamiline yazılı hisse senetlerinin” basımı ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirim yükümlülüğü getirilmesi öngörülmekteydi.

Söz konusu kanun teklifi; Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek, 31.12.2020 tarih ve 31351(5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile; suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı uluslararası düzeyde mücadele standartlarının tespiti ve uygulanmasının temini için oluşturulan en önemli uluslararası organlardan biri olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından geliştirilen ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da benimsenen standartlara uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede; aşağıda değineceğimiz Kanun maddeleri ile, bilhassa gerçek kişiler tarafından sahip olunan hamiline yazılı pay senetlerinin, kamu otoritelerince şeffaf bir şekilde takibinin hedeflendiği görülmektedir.

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 SK” yahut “Kanun”)’un 28 ila 34’üncü maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nda konuya ilişkin olarak yapılan değişiklikler; 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Aşağıda anılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

 1. KANUN’UN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRA YAPILACAK HAMİLİNE YAZILI PAY SENEDİ BASIM VE DEVİRLERİ

  Hamiline yazılı pay senedi” sahiplerinin; Şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanabilmesi için, söz konusu pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat etmeleri yeterliyken, yapılan değişiklikle bu hisse senetlerinin MKK’na bildirilmiş olması şartı getirilmektedir (7262 SK Madde 30),

 • TTK’nun “Pay senedi bastırılması” başlıklı 486’ncı maddesinin 2. Fıkrasına eklenen “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir” cümlesi ile; Kanun’un yürürlük tarihinden sonra basılacak hamiline yazılı payların; pay sahiplerine teslimi öncesinde MKK’ya bildirimi zorunluluğu getirilmiştir (7262 SK Madde 31),

 • Değişiklik öncesinde hamiline yazılı pay senetlerinin devri açısından, zilyetliğin geçirilmesinin yeterli olduğu şeklindeki TTK madde 489 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu suretle Kanun’un yürürlük tarihinden sonraki dönemlerde gerçekleşecek hamiline yazılı pay senetlerinin devirlerinin, MKK’na bildirim yapılması şartı ve zilyetliğin devri ile Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir (7262 SK Madde 32):

 • “MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

  (2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.

  (3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

  (4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.”

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.