Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-010

31 Aralık 2020

2021 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN YENİ İSTİSNA HÂDLERİ İLE VERGİ TARİFESİ

(52 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her takvim yılı içinde uygulanacak istisna hâdlerinin, bir önceki yılda uygulanmış olan istisna hâdlerinin o yıla ilişkin yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilmesi ve bu suretle yapılacak artırım sırasında 1 TL’ye kadar olan tutarların nazara alınmaması gerekmektedir. (VİVK Md:4, İkinci Fıkra)

Anılan Kanun’un 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği gibi 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 521 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile %9,11 olarak ilan edilmiştir.

Maliye Bakanlığı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 51) (RG. 29.12.2020 1. Mükerrer 31349) ile 2021 yılında uygulanacak istisna tutarlarını, 2020 yılında geçerli olan tutarları 2020 yeniden değerleme oranında (%9,11) artırmak suretiyle tespit etmiş bulunmaktadır. Buna göre 2021 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller açısından geçerli olan istisna hâdleri şöyledir:

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.