Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-008

31 Aralık 2020

2021 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ AZAMİ TUTARI

(65 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanunu'nun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasına göre Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), her takvim yılı başından geçerli olmak üzere; önceki yılda uygulanan tutarların, önceki yıl için tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanmaktadır. Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10 Kuruşa kadarki kesirler dikkate alınmamaktadır.

Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800.000,00 YTL’ yi aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” 

hükmü yer almaktadır.

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz.