Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2021-005

31 Aralık 2020

2021 YILINDA UYGULANACAK HARÇLAR

(86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 5281 Sayılı Kanun ile değişik mükerrer 138 inci maddesinde, maktu harç tutarlarının birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirlerinin tahsil edilmeyeceği hükme bağlanmış, son fıkrasında ise, Bakanlar Kurulunun bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş miktarları ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, maktu harçlarda yirmi katına, nispi harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 2020 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı, 521 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile %9,11 olarak ilan edilmiştir.

Buna göre, 86 Seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (%9,11) artırılmış olup, artırılan bu tutarlar 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Harçlar Kanunu'na bağlı (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında, (beher rüsum tonilatosundan gibi) birim değer üzerinden alınacak maktû harç tutarları yer almaktadır. Anılan Tebliğde, toplam değere birim maktû harcın uygulanması suretiyle bulunan ve asgarî-azamî sınırlar arasında kalan harç miktarlarındaki 10 Kuruşa kadarki kesirlerin de dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan Harçlar Kanununa bağlı (8) ve (9) no.lu tarifelerde yazılı bazı belgelerin yıllık harç kapsamında bulunduğunu, bu harçların mükelleflerce OCAK AYI İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKTİĞİNİ, aksi takdirde bunların (39 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca) gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz.

86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ekli HARÇ TARİFELERİ (9 adet tarife) için tıklayınız.

Saygılarımızla.