Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-046

06 Temmuz 2022

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

5 Temmuz 2022 tarihli Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mezkur kanunun 64’üncü maddesinde 5510 sayılı Kanuna geçici 88’inci maddenin eklendiği ve Asgari Ücret Desteği ile ilgili tutarın güncellendiği açıklanmıştır. Söz konusu destek 2022 Temmuz ve Aralık ayları/dönemleri arasında uygulanacaktır.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı yoktur.

Asgari ücret destek tutarı günlük 3,33._ TL olarak belirlenmiştir.

Destek tutarı,bir önceki yılın aynı ayında tüm sigorta kollarına tabi çalışanlardan günlük kazançları 179 TL ve altında olan sigortalıların prim ödeme gün sayısı üst sınır olarak belirlenmiştir. Toplu sözleşme olan işyerlerinde günlük kazanç 358._ TL olarak dikkate alınacaktır.

2022 yılı içerisinde ilk defa tescil edilen SGK işyeri dosylarında tüm sigorta kollarına tabi bildirilen sigortalıların (emekliler hariç) tamamı için destekten yararlanılabilecektir.

Destek tutarı işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Destekten yararlanacak işyerlerinin 2021 yılında tüm sigorta kollarına tabi (emekliler hariç) en az sigortalı çalıştırdıkları ayda bildirdikleri sigortalı sayısından daha fazla sayıda sigortalı çalıştırmaları gerekmektedir. Sigortalı sayısının, 2021 yılında tüm sigorta kollarına tabi en az sigortalı çalıştırılan aydaki sayının altına düşülen ay/aylar için destekten yararlanma durumu söz konusu olamayacaktır.

İşverenler tarafından sırf bu destekten yararlanmak adına muvazzalı (bir işletmenin kapatılarak aynı ad altında veya yönetimi ve denetimi elinde bulunduracak şekilde farklı bir işyerine devredilmesi, çalışmadığı halde sigortalı bildiriminde bulunulması gibi) işlem tesis edilmesi halinde, alınan destek tutarları gecikme zammı ile birlikte SGK’ya iade edilecektir ve destek süresi sona ermemiş ise kalan süreler için destekten yararlanılamayacaktır.

İşverenler çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarının, desteğin uygulanacağı dönemlerde (2022-07-12) asgari ücretin 1/10’undan daha fazla tutarın SGK’ya bildirilmediği veya asgari ücretin 1/10’unun altında olmasına rağmen SGK’nın tebligatına istinaden 15 günlük süre içerisinde ek muhtasar prim hizmet beyannamesi verilmemesi durumunda da destekten yararlanılamayacaktır. Yararlanılan tutarın olması halinde ise söz konusu destek tutarı gecikme zammı ile birlikte iadesi istenecektir.

İşverenlerin ödeme vadesi geçmiş prim, işsizlik ve idari para cezası borcu olması halinde destekten yararlanılamayacaktır. Borcu olup çeşitli kanunlara yapılandırma veya taksitlendirme yapan işyerleri ise ödeme vadesi geçmiş borçlarının olmaması halinde bu destekten yararlanabileceklerdir.

Destekten yararlanmak için işverenlerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve tahakkuk eden borçların da yasal ödeme süresi içinde ödenmesi şarttır.

SGK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde sigortasız çalışanın olması veya sigortalı bildirilenlerin fiilen çalışmaması durumunda destekten yararlanılamayacağı gibi alınan destek olması halinde, alınan destek tutarının gecikme zammı ile birlikte iadesi istenecektir.

2021 yılında gayrı faal olan işyerleri destek döneminde sigortalı çalıştırmaya başlaması halinde bu destekten tüm sigorta kollarına tabi sigortalıların tamamı için destek alabilecektir.

Tahakkuk eden prim borçları için diğer kanun veya mevzuatlar kapsamında alınan teşviklerden dolayı ödenecek prim borcunun olmaması halinde bu destekten o ay veya aylar için yararlanılamayacaktır. Tahakkuk eden borç miktarı oluşan alacak miktarından daha az ise bu durumda tahakkuk eden borç miktarı kadar destek alınabilecektir.

Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için bir önceki yılda aynı aya/döneme ait günlük prime esas kazanç tutarı 477 TL olarak uygulanacaktır.

4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından iş alan işyerlerinde bu teşvikten yararlanılabilecektir. Ancak bazı durumlarda ihale makamı tarafından bu destek tutarları işverenin hak edişlerinden kesilmesi söz konusu olabilecektir.

Konuya ilişkin SGK genelgesi beklenmekte olup genelge yayınlandığında ayrıca duyurulacaktır.

Söz Konusu Kanun’a ulaşmak için linke tıklayınız.