Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2022-035

21 Nisan 2022

PARMAK İZİ KAYIT SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ YAPILMASI NEDENİYLE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI KAPSAMINDAKİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI İSTEME HAKKININ İHLAL EDİLMESİ

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesi tarafından Parmak İzi Kayıt Sistemi İle Mesai Takibi Yapılması Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı Kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının İhlal Edilmesi konulu Genel Kurul Kararı yayımlanmıştır.

Belediye başkanlığı bünyesinde devlet memuru olarak çalışmakta olan başvurucunun, işyerinde parmak izi sistemiyle mesai takibine başlanması üzerine 13.04.2016 tarihinde parmak izi kaydedilmiştir. 15.04.2018 tarihinde parmak izinin kaydedilmesi ve parmak izi ile mesai takibinin yapılmasına itiraz ederek uygulamanın kaldırılmasını talep etmiştir. Başvurucu; anılan dilekçede, parmak izinin bireyin fiziksel olarak belirlenmesini sağlayan kişisel bilgi olarak kabul edilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği kapsamında kaldığını ve Anayasa’da ve uluslararası sözleşmelerde anılan hakkın korunduğunu belirtmiştir.

Kurumun talebi reddi üzerine 27.06.2016 tarihinde idari işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesine dava açılmıştır. İdare Mahkemesi 02.03.2017 tarihinde davanın kabulüyle idari işlemin iptaline karar vermiştir. Davalı Kurum tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi 29.11.2017 tarihinde istinaf başvurusunun kabulü ile davanın reddine kesin olarak karar vermiştir. Kararın gerekçesinde; teknolojik gelişmelerin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olduğu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine kolaylaştırıcı etki sağladığı belirtilmiştir. Nihai karar 05.01.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.

05.02.2018 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur. Yargılama sonucunda Anayasa Mahkemesince;

  • Özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,
  • Özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,
  • Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,
  • Tazminat talebinin reddine,
  • Yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine,
  • Ödemenin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması halinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,
  • Kararın bir örneğinin bilgi için Bölge İdare Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı’na Gönderilmesine,

10.03.2022 tarihinde karar verilmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için linke tıklayınız.