Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-126

11 Aralık 2021

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGAT İŞLEMLERİ GENELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 10.11.2021 tarihli ve 2021/38 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri Genelgesi yayımlanmıştır. Teknik altyapı işlemlerini tamamlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esasları mezkur Genelgede açıklamıştır.

Elektronik Tebligat Adresi Kullanıcıları;

 • Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olan Muhataplar

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri Yönetmeliği 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında sigortalı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

 • İsteğe Bağlı Olarak Tebligat Adresi Alabilecek Muhataplar

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan muhataplar dışında kalan gerçek ve tüzel kişiliği olmayanlar talep etmeleri halinde elektronik tebligat adresi alabilirler.

Başvuru Süresi

 • Elektronik Tebligat Adresi Almak Zorunda Olanlar; 01.10.2021 tarihini takip eden 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamda 03.01.2022 tarihine kadar e-Devlet üzerinden elektronik tebligat adresinin alınması gerekmektedir.
 • 01.10.2021 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Çalıştırmaya Başlayan İşverenler; İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • İsteğe Bağlı Başvuru Yapacaklar; Talep edilen herhangi bir tarihte başvuru yapılabilir.

Başvuru Şekli

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-e-tebligat-basvurusu  adresinden üç grup için farklı şekilde yapılmaktadır.

 • İşverenlik Kaydı Bulunmayanlar; “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneği
 • Gerçek Kişi İşveren Bakımından Kendisi veya İşveren Vekili; “Gerçek Kişi İşveren” seçeneği
 • Tüzel Kişi İşverenler; “Tüzel Kişi” seçeneği

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olanlar bakımından şahsi işlemlerinden doğan tebligatlarını almak için “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğini kullanarak ayrıca başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca gerçek kişi işverenler bakımından başvuruyu yapan işveren veya işveren vekillerinden biri, tüzel kişi işverenler bakımından her bir yönetici/müdür/kanuni temsilci, tebligatların görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlanabilecektir. Yetki tanımlanan bu kişiler alt hesap olarak adlandırılacaktır.

e-Tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyerleri için vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyerleri için TC kimlik numarası esas alınacaktır. Tüzel kişilik için yapılan başvuru sonrası, aynı vergi kimlik numarası altında veya gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı TC kimlik numarası altında yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi alınmasına ihtiyaç duyulmamakta olup yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar daha önce başvurusu yapılan elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir.

Tüzel kişilik adına, birden fazla yönetici bulunması durumunda, tek bir yöneticinin başvuru yapması yeterli olacaktır. Yapılan başvuru sonrası diğer yöneticiler de herhangi bir başvuru gerekmeksizin, tüzel kişilik adına gelen e-Tebligatları görüntüleyebilecek, yapılmış olan başvuruyu silebilecek ve yeni kullanıcı alt hesap olarak ekleyebilecektir.

Tüzel kişi işverenlerde yönetici/şirket yetkilisi/kanuni temsilci niteliğinde herhangi bir kişinin kalmaması (değişmesi, yenisinin atanması, yetkisinin alınması, vefat vb.) durumunda yeni yönetici/şirket yetkilisi/kanuni temsilcinin atandıkları tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapması gerekmektedir.

Herhangi bir yönetici tarafından yapılan başvurunun silinmesi durumunda, tüzel kişilik adına yapılan e-Tebligat başvurusu da silineceğinden, diğer yöneticiler ve yöneticiler tarafından alt hesaba eklenen kullanıcılar da pasife alınacaktır. Bu durumda tüzel kişilik adına yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 • Kurum Merkez Teşkilatı/ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda elektronik imza ile imzalanacaktır.
 • Elektronik imza ile imzalanan evrak muhatabın elektronik adresine iletilecektir.
 • Muhatabın elektronik adresine ulaşan evrak, ulaştığı günü izleyen 5’inci günün sonunda muhataba tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • E-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı iletilecektir.

Evrakın muhatap tarafından okunup okunmaması, herhangi bir sebeple okunmamış olması veya bilgilendirme mesajında yaşanan aksaklıklar tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.

İdari para cezası hususunda ise, tebligatın ulaştığı tarihi izleyen beşinci günden önce indirimli olarak ödenebilecektir. Ayrıca hem indirimli ödeme yapılması hem de itiraz edilmesi durumunda itiraz süresi, idari para cezasının ödendiği tarihi takip eden günden değil, tebligatın ulaştığı tarihi takip eden beşinci günü takip eden günden başlayacaktır.

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla tebligat adresi kapatılacaktır. (nev’i değişikliği, birleşme halleri dahil)
 • Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla resen kapatılacaktır.
 • Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle tebligat hizmetinden yararlanma imkanının ortadan kalkması ile tebligat adresi kapatılacaktır.
 • Ölen/Gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından Kuruma başvuru yapılması halinde de kapatılacaktır.

Bu durumlar haricinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların sistemden çıkmaları mümkün olmayacaktır.

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.