Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-104

30 Eylül 2021

İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 40. Maddesine 18.08.2021 tarihinde eklenen “(Değişik fıkra: 18.08.2021 - 31572 s. R.G. Yön./11. md.) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadığına dair bildirimin işverenleri tarafından istirahatin sona erdiği aya ait aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği süre içinde Kurumca belirlenen usule göre elektronik ortamda yapılması zorunludur.

Çalışılmadığına dair bildirimin yapılmaması veya süresi dışında yapılması halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.” fıkrası ile Tebliğ’in bir hükmü kalmamıştır. Bu nedenle yürürlükten kaldırılmıştır.

Buradaki amaç mevzuatın daha derli toplu olması ve genel hususların daha çok Yönetmeliklerle düzenlemesi gerektiğinden öncelikle Yönetmeliğe eklenip ardından Tebliğ yürürlükten kaldırmıştır.

Bu hususta bildirim yükümlülüğü kapsamında değişen bir durum söz konusu değildir. Eskiden olduğu gibi raporların bildirimlerinin yapılmasına devam edilmesi gerekmekte olup cezai sorumluluk devam etmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için linke tıklayınız.