Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-095

10 Eylül 2021

İKALE SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE ÖDENEN İHBAR TAZMİNATI GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN DURUMU

09.09.2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/17 Esas No 2021/02 Karar No’lu Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Danıştay Kararı ile, 27.03.2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret geliri niteliğinde olduğu ve vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmedilmiştir.

27.03.2018 tarihinden önce yapılan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde ödenen ihbar tazminatının, ücret geliri niteliğinde olup olmamasına ilişkin Bölge idare mahkemesi vergi dava dairelerince kesin olarak verilen kararlar arasında aykırılık yaşanması sebebiyle Danıştay tarafından değerlendirme yapılması gerekmiştir.

Danıştay kararı özetle,

Gelir Vergisi Kanunu’na göre bir ödemenin ücret sayılabilmesi için, bir işyerinde bir işverene bağlı olarak çalışılması ve bunun karşılığında bir menfaat elde edilmesi gerekmektedir. Hizmetin karşılığının işveren tarafından farklı isimler adı altında nakdi ya da ayni şekilde ödenmesi, ödemenin ücret olma niteliğini değiştirmemektedir.

4857 sayılı Kanun’un 17. Maddesinde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce, hem işveren hem de işçinin ihbar önellerine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, bildirim süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirilmesi durumunda çalışan bildirim süresi içerisinde çalışacak ve sürenin bitmesi ile iş aksi sona erecektir. Bu hizmet karşılığında elde edilen gelirin ücret niteliğinde olduğu aşikardır.

İkale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesinde, ihbar önellerine uyulmaması nedeniyle ödenmesi kararlaştırılan ihbar tazminatının ücret olarak kabul edilmeyip iş akdinin, bildirim şartına uyulmak suretiyle ihbar önellerinde öngörülen süreler kadar hizmet ifasına devam edilerek sona erdirilmesi halinde elde edilen gelirin ücret niteliğinde kabul edilmesi, iki durum arasında vergilendirme açısından farklılık ortaya çıkmasına sebep olacaktır.

Belirtilen sebepler ile, 7103 sayılı Kanun’un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 27.03.2021 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Kanun’un 61. Maddesine göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka ayrılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Söz konusu Danıştay Kararına ulaşmak için linke tıklayınız.