Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 2021-056

27 Mayıs 2021

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM DESTEĞİ

25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 31’inci madde eklenerek ilave istihdam sigorta prim desteği sağlanacaktır.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı konulu sirkülerimizde detaylarına yer verilen destek programından faydalanan işyerleri için aşağıda sayılan hükümlerin birlikte sağlanması halinde sigorta prim desteğinden yararlanılabilecektir.

 • 2021 yılı Mart ayına/dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri işvereni olması,
 • 01.07.2021 ila 30.06.2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4(a) ve 4(c) kapsamında sigortalılığının bulunmaması, isteğe bağlı sigortalılık hariç 4(b) kapsamında sigortalı olmamaları,
 • Sigortalının işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,
 • 12 ay süreyle bu sigortalılar için sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi,
 • İdari para cezası ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Kayıt dışı çalışan ve sahte sigortalılığın bulunmaması,
 • Ayrıca en az 20 gün nakdi ücret desteğinden faydalanan sigortalılar için, haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumunda, işe giriş ve ilave istihdam şartına bakılmaksızın destekten yararlanabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen destekten işe yeni girecek veya 2021 Mart ayında en az 20 gün süreyle NÜD’ den yararlandırıldıktan sonra normal çalışma süresine dönen en fazla 5 sigortalı için yararlanılabilecektir.

Belirtilen şartların sağlanması halinde uygun olan sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası sigortalı ve işveren hissesi primlerinden bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek veya indirimleri düşüldükten sonra kalan tutar, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan bu maddenin yürürlük tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir. Bu madde kapsamında kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar Fondan karşılanacaktır.

Destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak bu destekten kalan süre kadar yararlanmaya devam edilecektir.

İşleyiş olarak diğer teşvik ve destek türlerinden farklılık gösteren mezkur destek kapsamında, işverenlerin diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Örneğin destek kapsamında olan bir personel için 5510 veya 6111 sayılı kanun türlerinde uygulanan teşvikinden yararlanılabilir ve geriye kalan tutar işveren tarafından ödenecektir. Sigortalının sigorta prim desteğine göre kullanılan prim teşviki ve desteği düştükten sonra kalan tutar ise kullanılmış olan kredi faiz ya da kar payından düşülecektir.

Çeşitli sigorta prim desteği teşviklerine göre oluşturulan örneklere aşağıda yer verilmiştir.

4447/Geçici 31. madde kapsamına giren sigortalı için SPEK’i 5.000 TL olduğu varsayıldığında;

 • 5510 sayılı destekten yararlanılması halinde,

5.000 * 5/100= 250,00 TL (Beş puanlık prim indirimi)

5.000 * 32,5/100= 1.625,00 TL (İşveren tarafından ödenecek tutar)

Söz konusu primin yasal süresi içerisinde ödenmesi halinde;

3.577,50 * 32,5 /100 = 1.144,80 TL tutarındaki kısmı kredi faizinden düşülecektir.

 • (Geçici 10. Madde) 6111 sayılı teşvikten yararlanılması halinde,

5.000 * 5/100 = 250,00 TL (Beş puanlık prim indirimi)

5.000 * 15,5/100 = 775,00 TL ((6111) Geçici 10. madde kapsamında indirim)

5.000 * 17/100 = 850,00 TL İşveren tarafından ödenecek tutar olacaktır.

Söz konusu primin yasal süresi içinde ödenmesi halinde;

3.577,50 *17 /100 = 608,18 TL tutarındaki kısmı kredi faizinden düşülecektir.

 • (Geçici 19. Madde) 17103/27103 sayılı teşvikten yararlanılması halinde,

İşçi ve işveren hissesinin tamamının (%37,5) karşılanması sebebiyle söz konusu teşviklerden yararlanıldığında kredi faizinden düşülebilecek tutar bulunmayacaktır.

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için linke tıklayınız.