Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Duyurular:

Vergi 2021-116

12 Ağustos 2021

GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU İNTERNET VERGİ DAİRESİNDE UYGULAMAYA AÇILMIŞTIR

2021 / 88 sayılı Sirkülerimizde de belirtildiği üzere, 529 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile kurumlar vergisi mükellefleri ile Tebliğde belirtilen diğer kişi ve kurumlara, gerçek faydalanıcı bilgilerini bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğ’in 5/1maddesine göre, Tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,

b)Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,

c)(a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler,

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Tebliğ’in 5/2 ve 5/3 maddelerine göre tüzel kişiliği olmayan iş ortaklığı gibi teşekküllerde tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişilerin, bu şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde ise  tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişilerin gerçek faydalanıcı olarak kabul edilip bildirime konu edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesine göre bildirim yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükellefler ile diğer kişilerin en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini Tebliğ’de yayımlanacağı belirtilen Form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmesi gerekmektedir.

Söz konusu Bidirim Formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

Ayrıca internet vergi dairesinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

  • Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten kaynaklanıyorsa bu şirket(ler)in de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde hesaplanmalıdır. A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan X kişisinin, A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğu bildirimi yapılmalıdır. Ayrıca hangi şirket(ler) aracılığıyla dolaylı ortak olduğu tablo üzerinde yer alan açıklama alanında belirtilmelidir.

Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi ortaklığı nedeniyle dolaylı olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını “doğrudan ve dolaylı” olarak bildirip “Şirketteki Hisse Oranı” kısmına doğrudan ve yukarıdaki şekilde hesaplanan dolaylı hisselerinin toplam değeri bildirilmelidir.

  • Trust ve trust benzeri yasal oluşumlarda gerçek faydalanıcının tüzel kişi olması durumunda açıklama alanında bahse konu tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcı olma sebebi, hisse oranı belirtilmelidir. Örnek: Yurt dışında kurulu bir trustın mütevellisi C şirketi ise C şirketinin %25’den fazla hissesine sahip olan Y gerçek kişisi trustın gerçek faydalanıcısıdır.

Saygılarımızla