TEYDEP Projeleri İçin Gerekli Mali Raporların Hazırlanmasına İlişkin Hizmetlerimiz

TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerine ilişkin olarak dönemsel olarak düzenlenmesi ve TÜBİTAK’a sunulması zorunlu olan Mali ve Teknik Raporların hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hizmetimizin amacı, Ar-Ge ve yenilik projeleriniz kapsamında nakit desteklerin alınması sürecinde Şirketinize en etkin ve verimli şekilde yardımcı olmaktır. Nakit destek talepleri nedeniyle ibrazı gereken Mali ve Teknik Raporların hazırlanması aşamasında verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz şu şekildedir:

  • TEYDEB tarafından desteklenen Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, katlanılan gider ve harcamaların yer aldığı gider formları ve ilgili ekli dokümanları içeren dönemsel Mali Raporların, ilgili destek programının Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmasında, ekibimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Gerekli bilgi ve belgelerin sağlamasıyla, gider formlarında yer alan bilgiler ve bu bilgilere dayanak teşkil eden belgelerin (muhtasar beyannameleri, SGK bildirgeleri, bordrolar, ödeme belgeleri vb.) hazırlanması ekibimiz tarafından yapılır.
  • Ekli bilgi ve belgelerin tarafımızca tasnif edilmesi ve düzenli bir biçimde dosyalanması suretiyle dönemsel olarak hazırlanan Mali Raporlar Şirketinizdeki ilgili proje sorumluları ile birlikte gözden geçirilerek, raporların format ve içerik bakımından ilgili destek programının gerekliliklerine uygunluğu ekibimizce teyit edilir.
  • Desteklerden yararlanan her bir proje için dönemsel olarak (altışar aylık dönemler itibarıyla) hazırlanması gereken Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları, Değerlendirme ve Tasdik Raporu tarafımızca hazırlanıp, elektronik ortamda TÜBİTAK’a gönderilir.