VERGİ 2024-039

2024 YILI BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAKTIR

(560 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendine göre kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Yİ-ÜFE’deki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutmak zorundadırlar.

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki 36 ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son 12 ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır.

Bu hükümlere göre, 2024 takvim yılının ilk geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi şartları gerçekleşmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) ile VUK’nun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetkisine istinaden, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapmamasını uygun bulmuştur.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre karşılık gelen ilgili üç aylık dönem için enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.

Söz konusu dönemler için ihtiyari olarak enflasyon düzeltme yapmak mümkün bulunmamaktadır.
VUK’nun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındaki münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğu için, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

Buna göre, 2024 yılı birinci geçici vergi dönem matrahı parasal olmayan aktif ve pasif kalemler düzeltilmeden hesaplanacaktır. Ancak 31/12/2023 tarihli bilançolar, 2024 yılının açılış bilançoları olarak esas alınacağından, 2023 yılı düzeltmesinin 2024 yılı ilk geçici vergi dönem matrahına dolaylı etkisi olacaktır. Örneğin satılan mal maliyeti ile amortisman uygulamasına düzeltilmiş tutarlar esas alınacaktır.
Enflasyon düzeltmesi yapılmayacak 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi için bilanço hazırlanmayacak ve söz konusu dönem beyannamelerine bilanço eklenmeyecektir.

Herhangi bir düzenleme yapılmazsa, enflasyon düzeltme şartlarının oluştuğu izleyen geçici vergi dönemlerinde (2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri için şartların oluştuğu bugünden bellidir) enflasyon düzeltmesi yapılacak ve geçici vergi beyannamelerine düzeltilmiş bilançolar eklenecektir.

Saygılarımızla.