VERGİ 2024-030

31.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR

(559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)


VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir.

Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca, 2023 yılı sonu itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar, 559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. 02.02.2024 – 32448) ile belirlenmiştir.

Listedeki efektif kurlar, sadece kasada mevcut, banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki döviz cinsinden yabancı paralar için (Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar) döviz alış kuru uygulanır.

Vergi uygulamaları açısından bankaların 31.12.2023 tarihi itibariyle yapacakları değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde  belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacaktır.

559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekindeki kurlara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.