VERGİ 2024-043

TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %36’DAN %48’E YÜKSELTİLMİŞTİR

(TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 8)


Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21.5.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) (Tebliğ) ile 6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kendisine tanınan yetkiye istinaden, tecil faizi oranını yıllık % 36’dan % 48’e yükseltmiş bulunmaktadır.

Tebliğ yayım tarihi olan 21.5.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre;
 

  • Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
  • Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%36) uygulanması gerekmektedir.
 
  • Aynı şekilde, Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%36), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48 tecil faizi oranı uygulanacaktır.
 
  • Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizinin ne şekilde hesaplanacağı Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan tecil faizi oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

DÖNEMLER İTİBARİYLE TECİL FAİZİ ORANLARI

 

Uygulama Dönemi

Uygulanan Oranlar (Yıllık)

İlgili Tebliğ

 
28.04.2006 – 20.11.2009 24,00 438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği
21.11.2009 – 20.10.2010 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1
21.10.2010 – 05.09.2018 12,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2
06.09.2018 – 24.10.2019 22,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3
24.10.2019 – 29.12.2019 19,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4
30.12.2019 –20.07.2022 15,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5
21.07.2022’den itibaren 24,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6
14.11.2023’den itibaren 36,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 7
21.5.2024’ten itibaren 48,00 Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 8