VERGİ 2024-042

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 3,5’DAN % 4,5’A YÜKSELTİLMİŞTİR (8484 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)


Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesinde, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına, vâdenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 oranında gecikme zammı uygulanacağı, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı, Cumhurbaşkanı’nın gecikme zammı oranlarını aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibariyle farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulü ile aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiğinden, vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihi süreye dahil edilmekte, vade tarihi ise dahil edilmemektedir.
2023/96 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 14.11.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 3,5 olarak belirlenmişti.

Bu defa, 21.5.2024 tarihli ve 8484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %4,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8484) ile gecikme zammı oranı, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına aylık % 4,5 oranı esas alınmak suretiyle gecikme zammı uygulanacaktır. Vadesi 21 Mayıs 2024 tarihinden önce geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacakları için ise bu tarihe kadar eski oranlarda, bu tarihten itibaren yeni oranda (yani aylık % 4,5) gecikme zammı hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 112/3 üncü maddesi gereğince hesaplanan gecikme faizi ile 371/5 inci maddesi gereğince hesaplanan pişmanlık zammının oranı, gecikme zammı oranına bağlanmış olduğundan, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları da 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kendiliğinden aylık % 4,5’a yükselmiştir.

Gecikme zammının ne şekilde hesaplanacağı örneklerle Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu vesile ile, dönemler itibariyle geçerli olan gecikme zammı oranları, dayanakları ile birlikte ekli tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.DÖNEMLER İTİBARİYLE GECİKME ZAMMI ORANLARI


 


Uygulama Dönemi

 

Uygulanan Oranlar

 

İlgili BKK / Cumhurbaşkanı Kararı

 
29.03.2001 – 30.01.2002 Her ay için % 10 2001/2175
31.01.2002 – 11.11.2003
Her ay için % 7

 

2002/3550

 
12.11.2003 – 01.03.2005
Her ay için % 4

 

2003/6345

 

02.03.2005 – 20.04.2006

 

Her ay için % 3

 

2005/8551

 

21.04.2006 – 18.11.2009

 

Her ay için % 2,5

 

2006/10302

 

19.11.2009 -18.10.2010

Her ay için % 1,95

 

2009/15565
19.10.2010 – 04.09.2018 Her ay için % 1,40 2010/965
05.09.2018 – 30.06.2019
Her ay için % 2
62 sayılı CB Kararı
01.07.2019-01.10.2019
Her ay için % 2,5
1266 sayılı CB Kararı
02.10.2019-29.12.2019 Her ay için % 2 1592 sayılı CB Kararı
30.12.2019-20.07.2022 Her ay için % 1,6 1947 sayılı CB Kararı
21.07.2022’den itibaren Her ay için % 2,5 5801 sayılı CB Kararı
14.11.2023’den itibaren Her ay için % 3,5 7782 sayılı CB Kararı
21 Mayıs 2024’ten itibaren Her ay için % 4,5 8484 sayılı CB Kararı