VERGİ 2024-040

BAZI STOPAJ ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (R.G. 01.05.2024 – 32533) ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranlarının belirlendiği 27.07.2006 tarih ve 10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişikliler yapılmıştır.

Stopaj oranlarına dair değişiklikler şu şekildedir:
 

 1. Türk Lirası Cinsiden Mevduat Faizi ve Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranlarında Değişiklikler:
31.07.2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır.
  1. Mevduat Faizlerinden;
 
 1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki Oran %5),
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki Oran %3),
 3. iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki Oran %0),
oranlarında stopaj uygulanır.

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat ve altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faizlerdeki % 0 oranlı tevkifat uygulamasının süresi 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
  1. Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından;
 
 1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %7,5 (Önceki Oran %5),
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %5 (Önceki Oran %3),
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5 (Önceki Oran %0),
oranlarında stopaj uygulanır.

Ayrıca, kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz/altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından elde edilen kâr paylarındaki %0 oranlı tevkifat uygulamasının süresi de 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Anılan düzenleme, 01.05.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere Kararın yayım tarihi olan 01.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 1. Banka Tahvil ve Bonoları İle Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranlarında Yapılan Değişiklikler:
01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır.
 
 1. Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (Önceki Oran %5),
 2. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (Önceki Oran %3),
 3. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (Önceki Oran %0),
 4. 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (Önceki Oran %5),
 5. 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5 (Önceki Oran %3),
 6. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5 (Önceki Oran %0),
oranlarında stopaj uygulanır.

Anılan düzenleme 01.05.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere Kararın yayım tarihi olan 01.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 1. Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir Ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları:
3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Aralık 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifatın oranı ise %0’a (sıfır) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi çeşitli Cumhurbaşkanı Kararları ile 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu sefer, 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %7,5 (Önceki Oran %0) oranında stopaj uygulanacaktır.
Karar’ın yürürlük maddesi uyarınca; % 7,5 oranındaki tevkifat, 1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen yukarıdaki yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacaktır.
 1. Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranı:
01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında (Değişiklik yapılmamıştır) stopaj uygulanacaktır.

5. İpotek Finansmanı Kuruluşlarınca İhraç Edilen Bazı Menkul Kıymetlere İlişkin Tevkifat Oranı:

1 Mayıs 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;
 
 1. Varlığa dayalı menkul kıymetlerden,
 2. İpoteğe dayalı menkul kıymetlerden,
 3. İpotek teminatlı menkul kıymetlerden ve
 4. Varlık teminatlı menkul kıymetlerden,
elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılması gereken tevkifatın oranı %7,5 (Önceki oran % 5) olarak belirlenmiştir.

Anılan düzenleme 01.05.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere Kararın yayım tarihi olan 01.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.