VERGİ 2024-018

2024 YILINDA UYGULANACAK VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN YENİ İSTİSNA HÂDLERİ İLE VERGİ TARİFESİ

(55 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her takvim yılı içinde uygulanacak istisna hâdlerinin, bir önceki yılda uygulanmış olan istisna hâdlerinin o yıla ilişkin yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilmesi ve bu suretle yapılacak artırım sırasında 1 TL’ye kadar olan tutarların nazara alınmaması gerekmektedir. (VİVK Md:4, İkinci Fıkra)

Anılan Kanun’un 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

Bilindiği gibi 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 554 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile %58,46 olarak ilan edilmiştir.

Maliye Bakanlığı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) (RG. 30.12.2023- 32415 2. Mükerrer) ile 2024 yılında uygulanacak istisna tutarlarını, yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle tespit etmiş bulunmaktadır. Buna göre 2024 yılında vuku bulacak ivazsız intikaller açısından geçerli olan istisna hâdleri şöyledir:

  • Evlatlıklar da dâhil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 1.609.552 TL’lik kısmı veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Füruğ bulunmaması halinde bu istisna, eşe isabet eden miras hissesi için 3.221.082 TL olarak uygulanır. (Md:4/b). İstisnaya esas teşkil eden bu tutarlara, 4'üncü maddenin (a), (i), (j) bentlerine göre vergiden müstesna olan malların değerleri dâhil edilmez.
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde, kazanılan ikramiyelerin 37.059 TL'lik kısmı vergiden müstesnadır. Buna göre, ikramiye veya hediye değerinin 37.059 TL’lik istisnayı aşan kısmı üzerinden yarışma veya çekilişi düzenleyenler tarafından % 20 nispette stopaj hesaplanacak ve stopaj tutarı talihliden kesilecek veya tahsil edilecektir. (Gazete kuponu biriktiren veya ürün ambalajı gönderen tüm müşterilere verilen, yani şans unsuruna bağlı bulunmayan hediyeler, değeri ne olursa olsun veraset ve intikal vergisine tâbi değildir.)
  • Her ne suretle olursa olsun ivazsız surette vâki tüm intikallere (hibe) ilişkin istisna haddi de her bir ivazsız intikal için 37.059 TL’dir. İvazsız surette vaki intikallerden istisna içinde kalanlar için beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan vergi tarifesindeki dilimler de, 55 No.lu Tebliğ ile, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
 
Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk                      1.700.000   TL için 1 10
Sonra gelen        4.000.000   TL için 3 15
Sonra gelen        8.700.000   TL için 5 20
Sonra gelen      17.000.000   TL için 7 25
Matrahın          31.400.000   TL’yi aşan bölümü için 10 30


Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Saygılarımızla.