VERGİ 2024-020


ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN (EN ÖKC) 01.07.2024 TARİHİNE KADAR YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA (YN ÖKC) DEĞİŞTİRİLME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR (557 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

30/12/2024 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) ile eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 1. BAZI TANIMLAR:
Tebliğin 3’üncü maddesinde tanımlar yapılmış olup, bazıları aşağıdaki gibidir:
 • Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC: Bünyesinde EFT-POS’u barındırmayan fakat haricen EFT-POS bağlanabilen YN ÖKC’yi,
 • EFT-POS: Troy, Europay, Mastercard, VISA vb. sertifikalarla uyumlu kartlı ödeme sistemleri terminalini,
 • EFT-POS Özellikli YN ÖKC: Bünyesinde EFT-POS barındıran YN ÖKC’yi,
 • EN ÖKC: YN ÖKC’ler dışındaki ödeme kaydedici cihazı,
 • ÖKC TSM: YN ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Başkanlıkça belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak GİB Teknoloji sistemlerine iletilmesi, mükellefler ve ödeme kaydedici cihazı üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Başkanlıkça yetkilendirilen Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezlerini,
 • YN ÖKC: ÖKC TSM aracılığıyla sürekli çevrimiçi çalışabilen, IP tabanlı, oluşturduğu fiş ve mali raporları güvenli şekilde iletebilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazı,
ifade eder.
 
 1. MEVCUT EN ÖKC’LERİN YN ÖKC’LERE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU:
Tebliğin 4’üncü maddesinde açıklandığı üzere;
 1. YN ÖKC’LERDE BANKA KARTLARINA İLİŞKİN AKTİF BİR ÖDEME UYGULAMASI KULLANILMASI ZORUNLULUĞU:
Tebliğin 5’inci maddesinde açıklandığı üzere;
 • YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamında olan mükelleflerden;
  • Öteden beri EFT-POS özellikli YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
  • 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
  • Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında EFT-POS özellikli YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, EFT-POS özellikli YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.
 • Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlardan;
  • Öteden beri basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullananlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve kullanılan her bir YN ÖKC’nin EFT-POS ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
  • 1/7/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, cihazın aktivasyon tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve EFT-POS’ların ÖKC ile bağlantısını yaptıktan sonra banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar.
  • Tebliğin yayım tarihi ile 1/7/2024 tarihi arasında basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC kullanmaya başlayanlar, 1/7/2024 tarihinden itibaren en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadırlar. Ancak, basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’nin kullanılmaya başlandığı tarih ile 1/7/2024 tarihi arasında 30 günden az süre bulunması durumunda, 30 gün içerisinde her bir YN ÖKC aracılığıyla banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmesine başlanması gerekmektedir.
 1. DİĞER HUSUSLAR:
Tebliğin 6’ncı maddesinde açıklanan diğer hususlar aşağıdaki gibidir:
 • Tebliğin 5’inci maddesi ile getirilen yükümlülükler kapsamında söz konusu maddede belirlenen sürelerde üye iş yeri anlaşması yaparak, banka kartları ile ödeme taleplerini kabul edecek uygulamalar yüklenmeyen EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler ile EFT-POS ile bağlantısı yapılmayan basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC’ler bu sürelerin bitimini takip eden 15 gün içerisinde kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.
 • Bu Tebliğin 5’inci maddesi ile getirilen yükümlülükler kapsamında yapılan üye iş yeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC’ler kullanıma kapatılarak pasif duruma alınacaktır. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile birlikte YN ÖKC’ler tekrar kullanıma açılacaktır.
 • 69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ, 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili diğer tebliğlerin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), YN ÖKC’lerden bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda alınacak bilgileri, bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarım zamanını (anlık ve/veya periyodik), aktarım yöntemini (doğrudan veya ÖKC TSM’leri aracılığıyla) ve aktarıma ilişkin diğer usul ve esaslar ile bu Tebliğin 5inci maddesi kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği belirlenen cihazlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin hususları ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.
 • GİB, bu Tebliğde belirlenen süreleri, vergi ve mükellefiyet türü, mükellef grupları, sektör, faaliyet konuları, ödeme kaydedici cihaz sayısı, iş veya üretim hacmi ile il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.


Sorumluluk ve ceza uygulaması ise Tebliğin 7’nci maddesinde açıklanmıştır.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla.