VERGİ 2024-010

DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ 01.01.2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ARTIRILMIŞTIR

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde;

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yetkisine istinaden 1.1.2024 tarihinde yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 86) Değerli Kağıtlar ile daha önceki Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğini (Sıra No: 79) yürürlükten kaldırmış ve 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini aşağıdaki gibi tespit etmiştir:


 
Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları  
     a) Noter kağıdı 87,00
     b) Beyanname 87,00
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 174,00
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 790,00
4-İkamet İzni (Değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 565,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 130,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 130,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 260,00
7 - Aile cüzdanları 705,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri 990,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 990,00
11- (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.)  
12 - Motorlu araç tescil belgesi 885,00
13 - İş makinesi tescil belgesi 740,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 55,00
15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 130,00
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 565,00
17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 565,00


Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kâğıtlar, 01.01.2024 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kâğıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kâğıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2023 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Saygılarımızla.