VERGİ 2024-006

TEKNOPARKLAR İLE AR-GE & TASARIM MERKEZLERİ İÇİN BELİRLENEN UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ ORANLARININ UYGULAMA SÜRESİ 31.12.2024’E KADAR UZATILMIŞTIR

2021/036 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere; 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5746 sayılı Araştıma, Geliştirme ve Tasarım Merkezleri ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerden bir tanesi de Teknoloji Geliştirme Bölgesi & Ar-Ge Merkezi & Tasarım Merkezi dışında geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu edilmesine dair kapsamın genişletilmesine ilişkindir.

7263 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme uyarınca, ilgili Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemelere ilave olarak, bölge veya merkezlerde gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge & merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına söz konusu %20 oranını, %75’e kadar arttırmaya yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini ilk olarak 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmış ve anılan Karar uyarınca bölge ve merkezlerde çalışan personelin toplam sayısı veya teşvike konu edilen toplam çalışma süresine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Daha sonra 21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; bu oranın 31.12.2023 tarihine kadar % 75 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Yayım tarihi olan 21.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karar ile dışarıda geçirilen sürelere ilişkin oranı % 50 olarak belirleyen 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

7440 sayılı Kanunla, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetkinin kapsamı genişletilerek, meslek gruplarına göre de uzaktan çalışma oranı belirleme yetkisi verilmiştir. Aynı Kanunla Cumhurbaşkanının uzaktan çalışma kapsamında destek ve teşviklere konu edilebilecek çalışma sürelerini %75’e kadar artırma yetkisi %100’e çıkartılmıştır.

Bunun akabinde, 20/04/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; söz konusu oranın, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1/04/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık daha sonra bu kapsamdaki bilişim personelini tanımlayan duyuruyu yayımlamıştır.

Bu defa, 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen oranların uygulanma süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre, söz konusu oran, 31.12.2024 tarihine kadar mahiyeti Bakanlıkça belirlenen/belirlenecek bilişim personeline %100, diğer personele ise %75 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla.