VERGİ 2024-026

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI MECBURİYETİNE İLİŞKİN YENİ HADLER1.     BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR:

Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalattırmak zorundadırlar.

Bu mecburiyeti belirleyen hadler son olarak 3568 sayılı Kanuna ilişkin 37 seri no.lu Tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğ’de yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarlar ise 1.000 TL’ye yükseltilecektir.

2024 yılına ilişkin beyannameler için herhangi bir düzenleme yapılmadığından hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle 2023 yılı mali tablolarına göre,

AKTİF TOPLAMI (40.254.000 x 1,5846=) 63.786.000 TL ve
NET SATIŞLARI (80.487.000 x 1,5846=) 127.540.000 TL’yi AŞMAYAN

-   Kurumlar vergisi mükellefleri ile
-   Ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri,

2024 yılı kurumlar veya gelir vergisi, muhtasar ve prim hizmet ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak mecburiyetindedirler.

Bu hadlerden HERHANGİ BİRİNİ AŞANLAR beyanname imzalatmaya mecbur değildirler.

2.     ZORUNLU OLDUKLARI HALDE BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAYANLARIN DURUMU:

4 no.lu Tebliğe göre, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği halde imzalatmayan mükelleflere, VUK. Md.352/II-7 uyarınca iki kat ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecek; fiil aynı zamanda VUK Md.30/8 uyarınca re’sen takdiri gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilebilecek ve bu mükellefler öncelikle incelemeye alınabilecektir.

3.     TAM TASDİK YAPTIRANLAR SM veya SMMM’LERE BEYANNAME İMZALATMAK ZORUNDA DEĞİLDİR:

2023 yılı aktif toplamı 63.786.000 TL ve net satışları 127.540.000 TL’nin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olan mükelleflerin bir YMM ile TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ imzalamaları halinde beyannamelerini imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

YMM ile tam tasdik sözleşmesi yapılmasına ilişkin süre OCAK ayında dolacaktır.

4.     BEYANNAMELERİNİ SM veya SMMM’LERE İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYAN DİĞER MÜKELLEFLER:

-   İşletme defteri tutan ve alım-satım işi yapanlardan 2023 yılı satış tutarları 2.138.000 TL’yi aşmamış olanlar,
-   İşletme defteri tutan ve alım-satım işi dışında işler yapanlardan 2023 yılı gayri safi iş hasılatı 1.078.000 TL. yi geçmemiş olanlar,
-   Ziraî işletme esasına tabi çiftçilerden 2023 yılı ziraî hasılatı 2.138.000 TL’yi geçmeyenler,
-   2023 yılı mesleki hasılatı 1.488.000 TL. yi geçmeyen serbest meslek erbabı (4 no.lu Tebliğ),
-   Hadlere bakılmaksızın tüm noterler,
-   Hadlere bakılmaksızın tüm SM, SMMM ve YMM’ler (16.2.1998 tarihli Genelge),
-   Hadlere bakılmaksızın, özel kanunla kurulan kooperatifler, bunların üst birlikleri ve vergiden muaf olanlar (5 no.lu Tebliğ),

beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda değildirler.

Detaylı bilgi için 1998/26, 1998/27, 1999/36 ve 2005/68 no.lu Sirkülerlerimize bakınız.

Saygılarımızla.