VERGİ 2024-032

SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KDV’NİN İNDİRİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞ, KDV TEVKİFATININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ, KISMİ KDV TEVKİFAT SINIRI FATURA DÜZENLEME SINIRINA YÜKSELTİLMİŞ VE BAZI KDV İSTİSNALARININ SÜRESİ UZATILMIŞTIR

(50 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

10 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapan 50 Seri No.lu KDV Tebliği ile;
 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 • Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerine yapılan diğer hizmetler tevkifat kapsamına alınmıştır.
 • Kısmi KDV tevkifat sınırı ilgili yılın fatura düzenleme sınırına yükseltilmiştir (2024 yılı için 6.900 TL).
   
 • Mahsuben iade taleplerinde belgelerdeki eksiklikler nedeniyle gecikme zammının hesaplanacağı sürenin başlangıç tarihi, borcun normal vade tarihi yerine eksiklik yazısının tebliğ tarihi olarak belirlenmiştir.
 • 31/12/2023 tarihinden 31/12/2028 tarihine uzatılan geçici KDV istisnalarına ilişkin süre değişiklikleri Tebliğe işlenmiştir.
 • 7491 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 41 ve 46. maddelerinde yapılan değişiklik ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen verginin beyan ve ödeme tarihleri değiştirildiğinden Tebliğ’de bu hususlara ilişkin örneklerde düzeltmeler yapılmıştır.[1]

50 Seri No.lu KDV Tebliğinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri yayımını izleyen aybaşında (1 Mart 2024), diğer maddeleri ise yayımı tarihinde (10 Şubat 2024) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan düzenleme ve değişiklikler ana başlıklar itibariyle aşağıda özetlenmiştir:
 
 1. SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEREK ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİMİ

Bilindiği gibi 7491 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun vergi indirimine ilişkin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen ve 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren (ç) bendi uyarınca, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştır. Bu kez 50 No.lu KDV Tebliği ile ödeme şartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren kanuni süresinde 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilip yine kanuni süresinde sorumlu sıfatı ile ödenen vergiler eskiden olduğu gibi tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Kanuni süresinde beyan edilmeyen veya beyan edilmekle birlikte kanuni süresinde ödenmeyen tevifata tabi KDV ise ödemenin yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Kısmi ödeme yapılması halinde indirim hakkı ödenen kısımla sınırlı olarak kullanılabilecektir.

Ayrıca 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir. Söz konusu mahsup talebinin bu şekilde yapılmış olması halinde, mahsuba konu edilen KDV tutarının 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacağı dönem, yukarıda yapılan Tebliğ açıklamaları çerçevesinde tespit edilecektir.

Satıcı tarafından beyan edilen tevkifata tabi olmayan KDV ise eskiden olduğu gibi vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihi izleyen takvim yılı sonunu aşmamak kaydıyla belgenin kayıtlara alındığı dönem itibarıyla indirim konusu yapılabilecektir.

Yukarıdaki düzenlemeler, Tebliğin yayım tarihinde (10 Şubat 2024) yürürlüğe girmiştir.
 
 1. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN DİĞER BÜTÜN ALIMLARINA TEVKİFAT GETİRİLMEK SURETİYLE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞTİR

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), KDV Genel Uygulama Tebliği’nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet alımlarında 5/10 tevkifat getirilmek suretiyle kapsam genişletilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “2.1.3 Kısmi Tevkifat Uygulaması” bölümünün “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler” alt bölümünde; KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu kez 50 No.lu KDV Tebliği ile yukarıdaki “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmek suretiyle tevkifat kapsamı genişletilmiştir.

Bu düzenleme, 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
 1. KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA HER BİR İŞLEM İÇİN UYGULANAN SINIR FATURA DÜZENLEME SINIRINA YÜKSELTİLMİŞTİR

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayacağına ve sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Kısmi tevkifat uygulamasında her bir işlem için uygulanan 2.000 TL'lik sınır, Vergi Usul Kanunu’nun 232 inci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı olarak değiştirilmiştir. Böylece söz konusu sınırın yıllar itibariyle otomatik güncellenmesi sağlanmıştır.

Fatura düzenleme sınırı 2024 yılında 6.900 TL olarak uygulanmaktadır.

Bu düzenleme Tebliğin yayımını izleyen aybaşında, 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 1. MAHSUBEN İADE TALEPLERİNDE GECİKME ZAMMININ HESAPLANACAĞI SÜRENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, BORCUN NORMAL VADE TARİHİ YERİNE EKSİKLİK YAZISININ TEBLİĞ TARİHİ OLARAK BELİRLENMİŞTİR
Bilindiği gibi mahsuben iade taleplerinde vergi daireleri gerekli kontrolleri yaparak, belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin tespiti halinde eksiklikleri veya KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukları mükellefe yazı ile bildirmekte, yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilmekte ve bunlara gecikme zammı hesaplanmamaktadır.

Eksikliğin 30 günlük süreden sonra tamamlanması halinde ise mahsup talebi bu tarih itibariyle yerine getirilmekle birlikte borcun normal vade tarihinden eksikliğin giderildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanmakta idi.
Bu kez 50 No.lu Tebliğle KDV Genel Uygulama Tebliğinin Mahsuben İade Talebi başlıklı bölümünün (IV/A-2.1.2.) dördüncü paragrafının ilk cümlesinde yer alan “belge ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı paragrafın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir:
“30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz”.
Buna göre, gecikme zammının hesaplanacağı sürenin başlangıç tarihi, borcun normal vade tarihi yerine eksiklik yazısının tebliğ tarihi olarak belirlenmiştir. Böylece idare nezdinde geçen süreler için gecikme zammı hesaplanmamış olacaktır.
 
 1. GEÇİCİ KDV İSTİSNALARINA İLİŞKİN SÜRE DEĞİŞİKLİKLERİ TEBLİĞE İŞLENMİŞTİR
Aşağıda yer alan ve 31/12/2023 tarihinde sona ermesi öngörülen ancak 7491 sayılı Kanunla 31/12 /2028 tarihine kadar uzatılan KDV Kanunu’nun Geçici 20, Geçici 29, Geçici 32 ve Geçici 33. maddelerindeki istisnalara ilişkin süre değişiklikleri Tebliğe işlenmiştir.
 
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde verilen teslim ve hizmetler (KDV Geçici 20),
  • 3996 sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret veya 3359 sayılı Kanun ile 652 sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisnası (KDV Geçici 29),
  • Şehir İçi Ulaşım Sistemleri ve Bunlara İlişkin Tesislerin Devir ve Teslimleri (KDV Geçici 32),
  • Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri (KDV Geçici 33).

Ayrıntılı açıklamalar ve örneklerin yer aldığı 50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği için tıklayınız.

Saygılarımızla.
 
[1] KDV tevkifatına ilişkin beyan ve ödeme süreleri 167 no.lu VUK Sirküleri ile takip eden ayın 25 inci günü sonuna uzatılmak suretiyle yeniden belirlenmiş olup, bu konudaki açıklamalarımız ayrı bir Sirküler konusu yapılmıştır. (Bakınız https://www.bdo.com.tr 13.02.2024 tarih ve 2024/31 sayılı Sirküler)