VERGİ 2024-022

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN HÂD VE MİKTARLARIN 2024 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR


Vergi Usul Kanununun (VUK) mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü, aynı Kanunun 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, birinci fıkranın (4) numaralı bendinde yer alan tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 554 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 2023 yılına ait yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak ilan edilmiştir. 

Buna göre; Vergi Usul Kanununun Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan hadlerin 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak miktarları 2023 yılında uygulanan tutarların 2023 yılı yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılması suretiyle belirlenmiş olup, 556 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Bu hadlerin değişiklikten önceki miktarları ile yeni miktarları ekli listede gösterilmiştir.

Saygılarımızla.