VERGİ 2024-047

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BSMV’YE TABİ BÜTÜN HİZMET VEYA SATIŞLARINI FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONTLA BELGELEYECEĞİNE DAİR 562 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ


Bilindiği üzere; 07.09.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 243 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre; Bankalar, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları içeriği tebliğ tarafından belirlenmiş dekontlarla belgelemektedirler.

03.04.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 435 no.lu VUK Genel Tebliği, 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzer bir uygulama finansman şirketlerine de getirilmiştir.(2014/41 no.lu Sirkülerimiz)

Bu defa Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye'de kurulu tasarruf  finansman şirketleri ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları da BSMV’ye tâbi bütün hizmet veya satışları için fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu altına alınmışlardır.

Buna göre mezkur kuruluşlar 1.1.2025 tarihinden itibaren aşağıdaki şartlara uygun olarak BSMV ye tabi gelirlerini dekontlarla tevsik edeceklerdir. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyetlerine göre bir, üç, altı ay veya bir yıl gibi belirli hesap devreleri itibariyle, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV'ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile hesap bildirim cetveli (ekstre) düzenleyebilecektir.

1)      Dekontun önyüzünün, üst orta kısmına gelecek şekilde “Dekont (Tasarruf Finansman Şirketi)”,“Dekont (Ödeme Kuruluşu)” ya da “Dekont (Elektronik Para Kuruluşu)“ başlığı bulunur.
2)      Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenir, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilir.
3)      Dekontu düzenleyen her şube veya birim itibariyle her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre müteselsil sıra numarası verilir.
4)      Düzenlenecek dekontlarda en az aşağıdaki bilgilere yer verilir.

  • Tasarruf finansman şirketinin, ödeme kuruluşunun veya elektronik para kuruluşunun (ve şube) unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Müşterinin adı-soyadı/unvanı, adresi, vergi dairesi ve T.C. kimlik numarası   (vergi kimlik numarası),
  • Düzenleme tarihi,
  • İşin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı,
  • Belgeyi düzenleyen şirket yetkilisinin imzası.

Dekontlar BSMV’ye tâbi hizmet veya satışlarda BSMV yükümlülüğünün doğduğu anda düzenlenir. Bu şekilde düzenlenmeyen dekontlar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Dekontların anlaşmalı matbaalara bastırılması veya notere tasdik ettirilmesi zorunlu bulunmamaktadır.

Bir ay içinde düzenlenen dekontlara ilişkin bilgilerin, takip eden ayın on beşinci günü sonuna kadar internet üzerinden, www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak giriş yapmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Dekontlara sıra numarası verildikten sonra işlemden vazgeçilmesi veya düzenlenen belgede hatalı bilgilere yer verildiğinin anlaşılması halinde yapılacak işlemler ilgili Tebliğde belirtilmiştir.

Diğer yandan kapsama dahil olan bu şirketlerin BSMV’ye tâbi işlemleri dışında kalan KDV’ye tâbi teslim ve hizmetlerinde fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.