VERGİ 2024-038

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANI UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

(51 Seri No.lu KDV Genel Tebliği)

27 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 51 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

1 Mayıs 2024 itibariyle yürürlüğe girecek olan Tebliğ ile yeme içme hizmetlerinde KDV oranı uygulamasında tereddüt edilen hususlara açıklık getirilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında; 
 • Tebliğ ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılmadığı,
 • Tebliğin uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandığı,
 • Esasen KDV oran artışlarının sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabileceği,
belirtilmiştir.

Ayrıca bahse konu Tebliğde, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca gerçekleştirilen KDV oran artışlarının KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerine işlenmesi de sağlanmıştır.
 
 1. GÜNCEL KDV ORANLARI

Bilindiği üzere mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanabilecek KDV oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Son olarak 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılarak 10.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları yeniden belirlenmiştir. (Bakınız 2023/074 sayılı Sirkülerimiz).

Hali hazırda mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları, söz konusu Karara ekli;
 
 • (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1,
 • (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %10,
 • Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için %20 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, gıda maddeleri, BKK 2007/13033’e ekli (I) sayılı listede tanımlanmış olup %1 oranında KDV’ne tabi bulunmaktadır.
 
 1. YİYECEK VE İÇECEK SUNULAN YERLERDE KDV ORAN UYGULAMASI

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının en son 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişik güncel haline göre KDV oranları;
 
 • Gıda maddeleri için yüzde 1 (I sayılı liste),
 • Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler[1] (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) için %10 (II sayılı listenin 24’üncü sırası).

olarak belirlenmiştir.

51 No.lu KDV Tebliği ile yukarıda II sayılı listenin 24’üncü sırasında sayılan işletmelerin gerçekleştireceği gıda maddeleri tesliminde, KDV oranlarına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Tebliğe göre, yukarıda 24’üncü sıra kapsamında sayılan işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanması gerektiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (III/B-2.4.1) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve ilave örneklerle konu detaylandırılmıştır.
Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında %10 (alkollü içeceklerde %20) oranında KDV hesaplanır”.
 
 1. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMEMİZ

Gıda maddeleri, nerede teslim edildiğine bakılmaksızın %1 nispetinde KDV’ye tabidir. Lokanta, kafe ve benzeri işletmelerde yapılan gıda maddesi teslimlerinde KDV oranının 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yüzde 10 olarak uygulanacağı yönündeki düzenlemenin kanuni dayanağının olmadığını düşünüyoruz. Böyle bir düzenlemenin Tebliğ’le değil Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılması gerektiğini, Bakanlığın bu düzenlemeyle yetki aşımında bulunduğunu değerlendiriyoruz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) için tıklayınız.

Yeme İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Hakkında Basın Açıklaması için tıklayınız.

Saygılarımızla.
 
 
[1] (29.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 7.maddesi ile kaldırılan ibare; Yürürlük: 01.04.2022) (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)