VERGİ 2024-025

NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNE 2023 YILI İÇİN %53,11 ORANI ESAS ALINACAKTIR

6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, beş yıllık süreyle kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

İndirim hakkının beş yıllık süreyle sınırlandırılmasına ilişkin açıklamalarımız 2022/67 ve 2023/48 sayılı Sirkülelerimizde yer almaktadır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ”de, bu indirimde dikkate alınacak faiz oranının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir.

TCMB web sitesinde 2023 yılı için en son 29.12.2023 tarihinde bu oran ilan edilmiş olup, %53,11’tür. Bu veriye ulaşmak için lütfen tıklayınız.  

Bu çerçevede, 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısımları üzerinden 2023 yılı için yararlanılabilecek indirim tutarının hesaplanmasında %53,11 oranı kullanılacaktır.

Geçmiş yıllarda TCMB’nin yayımladığı verilerde sonradan küçük de olsa değişiklikler yapabildiği gözlenmiştir. Bu nedenle uygulamayı yapmadan önce oranın kontrol edilmesini öneriz.

Saygılarımızla.