VERGİ 2024-028

SANAL VEYA FİZİKİ ORTAMDA SATILAN KART, ŞİFRE VE KODLARDA KDV UYGULAMASI İLE BAVUL TİCARETİ VE YOLCU BERABERİ EŞYADA ASGARİ KDV TUTARLARI GÜNCELLENMİŞTİR

18.01.2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 01 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) ile;
 • Sanal veya fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodlardaki KDV uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış,
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda ve Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) uygulanan asgari tutarlar güncellenmiş,
 • Uluslararası taşımacılık kapsamında, taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliğde yapılan düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir:
 1. KART, ŞİFRE, KOD VE BENZERLERİNİN SATIŞINDA KDV UYGULAMASI
  1. Genel Açıklama
Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar), sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabilmekte olup, bu kart, şifre ve kodlar sanal ortamda veya fiziki olarak satılabilmektedir.

Bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.
  1. Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması
Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmekte olup, henüz aktive edilmemiş olsalar bile, bunlar ile bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olmamaktadır. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Bu kart, şifre ve kodların;
 • Türkiye’de mukim olanlar tarafından yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
 • Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin yurt dışı mukimi firma tarafından 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
 • Türkiye’de satılması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, gerekmektedir.
  1. Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması
Bazı kart, şifre ve kodlar, ürün veya hizmetleri sağlayanlar nezdinde daha sonra yapılacak teslim veya hizmetlerin satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü temsil etmektedir. Bu kart, şifre ve kodlar kullanıldığında belirli bir ürün veya hizmet temin edilmemekte, sanal veya fiziki ortamda satın alma hakkı oluşmaktadır.
   1. Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodların Satışında KDV Uygulaması
Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında bunları çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.
   1. Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlar Kullanılarak Ürün veya Hizmet Temininde KDV Uygulaması
Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.

Bu ürün ve hizmetlerin,
 • Türkiye’de mukim olanlar tarafından yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
 • Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin yurt dışı mukimi firma tarafından 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
 • Türkiye’deki firmalardan sağlanması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, gerekmektedir
  1. Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması

Uygulamada, kart, şifre ve kodlar sanal veya fiziki mağazalarda satılabilmektedir. Buna ilaveten, gerçek kişi oyuncular tarafından sanal oyunlar bünyesinde geliştirilen ürünler (oyun karakteri, güç, özellik, seviye gibi) de sanal ortamlarda satılabilmektedir.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV’ye tabi olup, bu satışlara ilişkin olarak hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV’nin aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.
 1. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLARDA (BAVUL TİCARETİ) KDV İSTİSNASI ALT LİMİTİ YÜKSELTİLMİŞTİR
Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar (bavul ticareti), 3065 sayılı Kanunun (11/1- a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır. İstisna izin belgesine sahip mükellefler, bazı şartların mevcudiyeti halinde KDV hesaplamadan işlem yapabilmektedir. Şartlardan birisi de satılan malların bedelleri toplamının belli bir limitin üzerinde olmasıdır. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışında ikamet eden yolculara bavul ticareti kapsamında satılan mallarda KDV istisnası uygulanmasına ilişkin 2.000 TL tutarındaki alt limit 10.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.
 1. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLARDA (YOLCU BERABERİ EŞYA) KDV İADESİ ALT LİMİTİ YÜKSELTİLMİŞTİR
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilebilmektedir.
Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV’nin iade edilmesine ilişkin KDV hariç 100 TL tutarındaki alt limit 1.000 TL olarak değiştirilmektedir. Bu toplama, aynı faturada yer alan birden fazla mal çeşidi dahildir.
 1. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


KDV Kanununun 14/1. maddesiyle düzenlenen uluslararası taşımacılık istisnasının uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/C-1.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yapılan değişiklikle, istisnadan yararlanacak mükelleflerin uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince uluslararası taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde geçerli yetki belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu, taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca uluslararası taşımacılıktan doğan KDV iadelerinin yerine getirilmesinde aranılan belgeler bölümündeki

“Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)” ibaresi,

“Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince alınan yetki belgesi ve eki taşıt belgesi” olarak değiştirilmektedir.

Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aranılan diğer belgelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliğ, Resmî Gazetede yayımlanmasını takip eden ay başı olan 1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ metnine ve konuya ilişkin örneklere ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.