VERGİ 2024-015

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN HAD VE TUTARLARDA 1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN DEĞİŞİKLİKLER                                                        

  1. GİRİŞ:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)‘nun mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan uyumlu mükellef vergi indirimi uygulamasında indirim tutarının bir üst sınırı olup, bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkilidir.

Diğer taraftan GVK’nın mükerrer 123 üncü maddesine göre; bu Kanunun 9/10, 19, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.
  1. YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILAN MAKTU HAD VE TUTARLAR:

Bilindiği gibi 554 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 2023 yılına ait yeniden değerleme oranı %58,46 olarak ilan edilmiştir.

Cumhurbaşkanınca 2024 yılına ilişkin bir belirleme yapılmadığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) (Tebliğ) ile 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak had ve miktarları, bir önceki yıl için geçerli olan tutarları yeniden değerleme oranında artırmak suretiyle aşağıdaki gibi belirlemiş bulunmaktadır.
 
Maktu Had ve Tutar 2023 Yılı İçin Geçerli Tutar (TL) 2024 Yılı İçin Geçerli Tutar (TL)
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı (9/10) 700.000 1.100.000
Konut istisnası (21) 21.000 33.000
Vergiden müstesna yemek (23/8) 110
(KDV Dahil 118,80)
 
170
(KDV Dahil 187,00)
 
Ulaşım desteği (23/10) 56                           88
Engellilik indirimi (31)
-Birinci derece engelli
-İkinci derece engelli
-Üçüncü derece engelli

4.400
2.600
1.100

6.900
4.000
1.700
Binek otomobil aylık kira sınırı (40/1) 17.000 26.000
Binek otomobil gider yazılabilecek ÖTV ve KDV toplamı (40/1 ve 68) 440.000 690.000
Binek otomobil amortisman sınırı (40/7 ve 68)
-ÖTV ve KDV gider yazıldığında
-ÖTV ve KDV gider yazılmadığında veya ikinci el alındığında


500.000

950.000


790.000

1.500.000
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından yıllık kira bedeli toplamı (47/1-2)
-Büyükşehir belediye sınırları içinde
-Diğer yerlerde35.000
22.00055.000
34.000
Basit usule tabi olmanın özel şartları
-48/1: Yıllık alış ve satış tutarları
-48/2: Gayrisafi iş hasılatı
-48/3: Yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı

440.000-700.000
220.000

440.000

690.000-1.100.000
340.000

690.000
Değer artış kazançlarına ilişkin istisna (mük.80) 55.000 87.000
Arızi kazançlara ilişkin istisna (82) 129.000 200.000
Tevkifat ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (86) 8.400 13.000
Vergiye uyumlu mükellefler için indirim sınırı (Mük.121) 4.400.000 6.900.000
 
  1. 2024 YILI İÇİN GEÇERLİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ:
        Tebliğ ile GVK’nın 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

       
110.000 TL'ye kadar 15%
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası 20%
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası
27%
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası                                           
35%
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL,
(ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için
958.800 TL), fazlası               
40%
 
  1. KÂR HADLERİ EMSALLERİNE GÖRE DÜŞÜK OLARAK TESPİT EDİLMİŞ BULUNAN EMTİA İÇİN ÖZEL HADLER:
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Bu yetki kullanılarak önceki yıl için 317 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar 323 No.lu Tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2024 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2023 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 
Emtianın Cinsi Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde  
 
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)  
 
Değerli Kağıt 1.180.000 1.300.000 1.400.000 1.700.000  
Şeker-Çay 870.000 1.180.000 1.100.000 1.400.000  
Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb. 870.000 1.180.000 1.100.000 1.400.000  
İçki (Bira ve Şarap Hariç) -İspirto-Sigara-Tütün 870.000 1.180.000 1.100.000 1.400.000  
Akaryakıt ( LPG hariç ) 1.300.000 1.400.000 1.700.000 2.000.000  


Belirtilen bu malların alım-satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

5.     BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERDE GÜN SONUNDA TOPLU BELGE DÜZENLEME UYGULAMASI:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen, belge vermedikleri günlük hâsılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31.12.2024 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.


Saygılarımızla.