VERGİ 2024-024

MAKARONLARIN MÜTESELSİL SORUMLULUK KAPSAMINA ALINMASI NEDENİYLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği gibi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 13 üncü maddesi, müteselsil sorumluluk ve ceza uygulamasını düzenlemekte olup, 5 inci fıkrasının 7423 saylı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli aşağıdaki gibidir:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.”

30/11/2022 tarihli ve 7423 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu fıkraya “(yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 4813.10.00.80.00 (makaron)” ibaresi eklenmek suretiyle makaronlar müteselsil sorumluluk kapsamına alınmıştır.

Bu değişiklik 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, 1/1/2024 tarihinden itibaren, ÖTV Kanununun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi makaronların bulundurulduğunun tespit edilmesi ve bu malların 5.000 adedi aşması halinde, müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden ÖTV Kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre ÖTV re'sen tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.

12 Ocak 2024 tarihli ve 32427 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile 7423 sayılı Kanunla 4760 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında makaronlarla ilgili yapılan değişiklikler Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin  “C- MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümüne işlenmiştir.

Saygılarımızla.